1403/04/25

همت اله رورده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9113256216

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل هارمونیک دمای فرین گرم و خوشه بندی فازی در استان مازندران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تحلیل هارمونیک، خوشه بندی فازی، دمای فرین گرم و سرد، درصد واریانس، بیشینه رخداد
سال 1396
پژوهشگران همت اله رورده ، جمال قاسمی ، یداله یوسفی ، سید اسماعیل قریشی لاریمی

چکیده

دماهای فرین از پدیده های جوی است که آثار زیانباری را بر سلامت عمومی و محیط زیست انسان خواهد گذاشت. این پدیده جوی بصورت دوره های تناوبی در بسامدهای مختلف ظاهر می شود. هدف از این پژوهش تحلیل هارمونیک دماهای فرین و خوشه بندی فازی آنها با توجه به مقادیر درصد واریانس و بیشینه رخداد هارمونیک ها است. در این پژوهش آمار روزانه بیشینه دمای 15 ایستگاه سینوپتیک مازندران با استفاده از توابع مثلثاتی در محیط اکسل تحلیل هارمونیک، و با استفاده برنامه نویسی و توابع ریاضی در محیط متلب خوشه بندی فازی انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل هارمونیک دمای فرین گرم و خوشه بندی فازی آن، حکایت از وجود سه خوشه از نظر دوره های تناوب درون سالانه است. ایستگاه های خوشه اول (نواحی کوهستانی استان مازندران) ، به ترتیب هارمونیک دوم، اول و سوم نقش اصلی را در تبیین مقادیر درصد واریانس داده ها دارند و بیشینه رخداد هارمونیک دوم آن ماههای تیر و مرداد می باشد. در ایستگاه های خوشه دوم (نواحی جلگه ای دورتر از ساحل) و ایستگاه های خوشه سوم ( نواحی ساحلی)، هارمونیک اول نقش اصلی را در توضیح وتبیین واریانس داده ها دارد. بیشینه رخداد هارمونیک خوشه دوم، ماه بهمن و خوشه سوم، ماه اسفند است.