1403/04/25

همت اله رورده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9113256216

مشخصات پژوهش

عنوان
پهنه بندی نواحی دمایی ایران با استفاده از خوشه بندی فازی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
خوشه بندی فازی (Fcm)، نگاشت تجزیه به مقادیر منفرد (SVD)، نواحی دمایی ایران
سال 1395
پژوهشگران هاجر سادات حسینی(دانشجو)، یداله یوسفی(استاد مشاور)، همت اله رورده(استاد راهنما)، جمال قاسمی(استاد راهنما)

چکیده

اقلیم یکی از مهمترین عوامل محیطی است که بر زندگی و فعالیت انسان ها موثر است. لذا شناخت پهنه های اقلیمی جهت برنامه ریزی و توسعه فضایی نواحی مختلف ضروری می باشد. هدف این تحقیق پهنه بندی دما در ایران با روش خوشه بندی فازی است. داده های میانگین روزانه ی دمای خشک، بیشینه دما، کمینه دما و دمای تر 63 ایستگاه سینوپتیک ایران در بازه ی زمانی 1985 تا 2013 از سازمان هواشناسی اخذ شد. داده ها با روش نگاشت تجزیه به مقادیر منفرد (SVD) در نرم افزار متلب فشرده و کاهش بعد داده شد و با روش خوشه بندی فازی (Fcm)، خوشه بندی گردید. نتایج این تحقیق 6 خوشه دمایی را در ایران که دارای شرایط توپوگرافی متنوع است، نشان می دهد . پهنه های دمایی ایران از دریا خزر، خلیج فارس و دریای عمان و رشته کوه البرز و زاگرس و نواحی داخلی ایران تبعیت می کند. مقایسه نتایج به دست آمده با روش های مشابه و داده های اقلیمی، موفقیت روش پیشنهادی را تایید می کند. از نتایج این پژوهش می توان در جهت مقاصد کشاورزی و مدیریت منابع آبی کشور و همچنین گردشگری استفاده کرد.