1403/04/25

همت اله رورده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9113256216

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جزیره حرارتی و اثر آن بر تغییر پذیری روز به روز دمای تابستان شهر بابل
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بابل، بافت شهری، تغییرپذیری روز به روز دما، جزیره حرارتی، رطوبت نسبی
سال 1396
مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی
شناسه DOI
پژوهشگران یداله یوسفی ، فاطمه کاردل ، همت اله رورده ، مولود محتسبی خلعتبری

چکیده

هدف این تحقیق بررسی اختلاف دمایی ناشی از جزیره حرارتی و اثر آن بر تغییرپذیری روز به روز دمای شهر بابل است. برای این هدف از سه دستگاه دیتالاگر ثبت کننده دما و رطوبت نسبی در سه محیط: بافت متراکم شهری، حومه شهر و فضای سبز شهری استفاده شد. تغییرپذیری دما و رطوبت نسبی به مدت 80 روز (15 تیرتا 31 شهریور 1394) با فاصله زمانی یک ساعت (24 برداشت در هر روز) بررسی شد.اختلاف دمای میانگین ایستگاه شهری با حومه 1 و با فضای سبز 8/1 درجه بوده است. کمترین میانگین رطوبت نسبی درمحیط شهری (67 درصد) و بیشترین آن در محیط فضای سبز (77%) مشاهده شد. بررسی تغییرپذیری دما نشان داد، میزان اختلاف روزبه روز دمای میانگین (DTD(tmean)) و روز به روز دمای بیشینه ((DTD(tmax) در شهر، از حومه و فضای سبز، بیشتر است؛ اما میزان اختلاف روز به روز دمای کمینه ( (DTD(tmin)در شهر کم تر از دو محیط دیگر است. تفاوت تغییرپذیری دمای بیشینه و کمینه (DTD∆) شهر از دو منطقه دیگر بیشتر بوده و در فضای سبز تقریباً صفر است. این میزان ها بیانگر تغییرپذیری بیشتر دمای روزانه شهر و تفاوت بسیارکم تغییرپذیری دمای روزانه با دمای شبانه فضای سبز است. نتایج نشان می دهد، پدیده جزیره حرارتی در شهر بابل ایجاد شده و در تغییرپذیری روز به روز دمای آن نیز مؤثر است.از این رو در شهرهای متوسط نیز می توان اثر جزیره حرارتی بر دما و رطوبت را مشاهده نمود و فضای سبز در کاهش دمای شهر بابل نقش مهمی ایفا میکند.