1403/04/25

همت اله رورده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9113256216

مشخصات پژوهش

عنوان
پهنه بندی دمای ایران با استفاده از روش نگاشت تجزیه به مقادیر (SVD) و خوشه بندی فازی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
خوشه بندی فازی (Fcm)، نگاشت تجزیه به مقادیر منفرد (SVD)، نواحی دمایی ایران
سال 1396
مجله پژوهشهای دانش زمین
شناسه DOI
پژوهشگران هاجر سادات حسینی ، همت اله رورده ، جمال قاسمی ، یداله یوسفی

چکیده

اقلیم یکی از مهمترین عوامل محیطی است که بر زندگی و فعالیت انسان ها موثر است. لذا شناخت پهنه های اقلیمی جهت برنامه ریزی و توسعه فضایی نواحی مختلف ضروری می باشد. هدف این تحقیق پهنه بندی دما در ایران با روش خوشه بندی فازی است. داده های میانگین روزانه ی درجه حرارت خشک، بیشینه درجه حرارت، کمینه درجه حرارت، دمای نقطه شبنم و درجه حرارت تر 63 ایستگاه سینوپتیک ایران در بازه ی زمانی 1985 تا 2013 از سازمان هواشناسی اخذ شد. داده ها با روش نگاشت تجزیه به مقادیر منفرد (SVD) در نرم افزار متلب فشرده و کاهش بعد داده شد و با روش خوشه بندی فازی (Fcm)، خوشه بندی گردید. نتایج این تحقیق 6 خوشه دمایی را در ایران نشان می دهد. پهنه های دمایی ایران از دریا خزر، خلیج فارس و دریای عمان و رشته کوه البرز و زاگرس و نواحی داخلی ایران تبعیت می کند