1403/04/25

همت اله رورده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9113256216

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل امواج گرمایی و سرمایی در استان مازندران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تحلیل هارمونیک، خوشه بندی فازی، دمای فرین گرم و سرد، امواج گرمایی و سرمایی، درصد واریانس، بیشینه رخداد
سال 1394
پژوهشگران سید اسماعیل قریشی لاریمی(دانشجو)، یداله یوسفی(استاد مشاور)، همت اله رورده(استاد راهنما)، جمال قاسمی(استاد راهنما)

چکیده

دماهای فرین از پدیده های جوی است که آثار زیانباری را بر سلامت عمومی و محیط زیست انسان خواهد گذاشت. این پدیده جوی بصورت دوره های تناوبی در بسامدهای مختلف ظاهر می شود. هدف از این پژوهش، شناسایی امواج گرمایی و سرمایی و ویژگی های آنها، تحلیل هارمونیک دماهای فرین و خوشه بندی فازی آنها با توجه به مقادیر درصد واریانس و بیشینه رخداد هارمونیک ها است. در این پژوهش آمار روزانه بیشینه و کمینه دمای 15 ایستگاه سینوپتیک مازندران با استفاده از توابع مثلتاتی در محیط اکسل تحلیل هارمونیک، و با استفاده برنامه نویسی و توابع ریاضی در محیط متلب خوشه بندی فازی انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل هارمونیک دمای فرین گرم و خوشه بندی فازی آن، حکایت از وجود سه خوشه از نظر دوره های تناوب درون سالانه است. ایستگاه های نواحی کوهستانی استان مازندران در خوشه اول، به ترتیب هارمونیک اول، دوم و چهارم نقش اصلی را در تبیین مقادیر درصد واریانس داده ها دارند و بیشینه رخداد هارمونیک اول آن ماههای تیر و مرداد می باشد. ایستگاه های نواحی جلگه ای دورتر از ساحل (خوشه دوم) و ایستگاه های ساحلی (خوشه سوم)، هارمونیک اول نقش اصلی را در توضیح وتبیین واریانس داده ها دارد. بیشینه رخداد هارمونیک خوشه دوم ماه بهمن و خوشه سوم اسفند است. اما با توجه به تحلیل هارمونیک دمای فرین سرد و خوشه بندی فازی آن، هریک از ایستگاه ها، متناسب با ارتفاع و فاصله از دریا، مانند دمای فرین گرم در خوشه مناسب خود قرار نگرفتند که این می تواند ناشی از نقش سامانه های همدید در نتایج تحلیل هارمونیک دمای فرین سرد باشد.