1403/04/25

همت اله رورده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9113256216

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین تقویم شرجی در استان گلستان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پدیده شرجی، گرما، گلستان، تحلیل آماری، دریای مازندران
سال 1402
پژوهشگران شیوا اصغرپور(دانشجو)، همت اله رورده(استاد مشاور)، طاهر صفرراد(استاد راهنما)، رضا اسماعیلی(استاد راهنما)

چکیده

پدیده شرجی یکی از ویژگیهای اقلیمی بارز در استانهای شمالی است. بهمنظور بررسی آماری پدیدهی شرجی در استان گلستان دادههای دما و رطوبت نسبی برای 24 ایستگاه سینوپتیک منطقه در طی دوره 1411-1444 از سازمان هواشناسی کشور تهیه شد. دادهها در نرمافزار اکسل طبقهبندیشده، بر اساس 3 شاخص HI، D و THI محاسبات انجام شد و نمودارها و جداول مربوطه ترسیم شد. شاخص شدت شرجی و فشار بخارآب در هرروز محاسبه شد و بر اساس آستانه تعریفشده روزهای شرجی به 0 گروه طبقهبندی شدند. نتایج حاصل از بررسی آماری نشان میدهد که شرجیترین ماه مرداد است. به سمت غرب استان و نزدیکتر شدن به دریای مازندران بهعنوان اصلیترین منبع رطوبتی، شدت شرجی بیشتر میشود. به سمت شمال گلستان و به علت نزدیکتر شدن و صحرای ترکمنستان ، هوای داغ فراگیرتر میشود بهطوریکه ایستگاه اینچه برون تنها روز سوزان استان را ثبت کرد. به سمت شرق استان گرما روند افزایش داشته و علت آن پیشروی یال شرقی پر ارتفاع جنبحارهای بوده است.