06 فروردین 1402
احمد پوردرويش

احمد پوردرویش

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302470
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
O.K Kazemi, Ahmad Pourdarvish, Jafar Sadeghi (2022) Phase transition in a stochastic geometry model with applications to statistical mechanics MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES: N/A; 1-12
2
Ahmad Pourdarvish, Khosro Sayevand, Iman Masti, Sunil Kumar (2022) Orthonormal Bernoulli Polynomials for Solving a Class of Two Dimensional Stochastic Volterra–Fredholm Integral Equations International Journal of Applied and Computational Mathematics: 8; 8-31
3
Hossein Pasha Zanoosi, Ahmad Pourdarvish (2022) Multicomponent stress-strength reliability based on a right long-tailed distribution Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics: Volume 51, Issue 2; 559 - 586
4
Khosro Sayevand, Ahmad Pourdarvish, Jose Antonio Tenreiro Machado (2021) On the Calculation of the Moore–Penrose and Drazin Inverses: Application to Fractional Calculus Mathematics: 9(19); 2501
5
سولماز نوروزی، رمضان فلاح، احمد پوردرویش، سید مرتضی شمشیرگران، فرشید فرضیپور، محمد اصغری جعفرآبادی (1400) Survival Analysis of Patients with Brain Stroke in the Presence of Competing Risks: A Weibull Parametric Model journal of biostatistics and epidemiology: 7; 235-243
6
حسین پاشا زانوسی، احمد پوردرویش، اکبر اصغر زاده (1400) برآورد قابلیت اعتماد تنش-مقاومت چندمؤلفهای بر اساس توزیع تاپ-لئون توانی مدل سازی پیشرفته ریاضی: 11(3); 558-572
7
Zahra Ramezani, Ahmad Pourdarvish, Kiumars Teymourian (2020) A Novel Angle-Based Learning Framework on Semi-supervised Dimensionality Reduction in High-Dimensional Data with Application to Action Recognition the arabian journal for science and engineering: 45; 11051–11063
8
Gholamhossein Gholami, Ahmad Pourdarvish, S.M.T.K. MirMostafaee, Morad Alizadeh, Ali Najibpoor (2020) On The Gamma Gumbel Distribution Applied Mathematics E-Notes: 20; 142-154
9
nabeel javad hassan, Ahmad Pourdarvish, Jafar Sadeghi, J.O. Olaomi (2017) The quadrature Master equations INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS: 56; 1326–1334
10
Ahmad Pourdarvish, Jafar Sadeghi, nabeel javad hassan (2017) The poisition non Markovian master equation CHAOS SOLITONS & FRACTALS: 95; 57-64
11
nabeel javad hassan, Ahmad Pourdarvish, Jafar Sadeghi (2016) random oscilators in non commutitative quantum mechanics International Journal of Applied Engineering Research: 11; 9654-9658
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
افشین فیاض موقر، سید باقر میر اشرفی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، اکبر اصغر زاده، معصومه اکبری لاکه، مهران نقی زاده قمی، مهرناز محمدپور، احمد پوردرویش (1396) ارائه خدمات مشاوره بکارگیری آمارهای تحلیلی در شرکت برق منطقه ای مازندران شرکت برق منطقه ای مازندران
پایان‌نامه
1
علی نجیب پور، احمد پوردرویش، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1394) خانواده توزیع های تعمیم یافته مبتنی بر تابع احتمال گاما
2
کیمیا نادری، احمد پوردرویش، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1394) توزیع تاپ-لئون، ویژگی ها و تعمیم جدیدی از آن
3
کبری یزدانی چراتی، احمد پوردرویش، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1393) مروری بر چند الگوی آماری تعمیم یافته مبتنی بر تابع احتمال متغیر تصادفی بتا
4
5
سارا زیاری، احمد پوردرویش، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1393) مروری بر چند توزیع آماری تعمیم یافته از خانواده توزیع های مارشال-الکین
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!