1403/03/09
غلامرضا پیروز

غلامرضا پیروز

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 011-3530-2661(011-3528-0967)

مشخصات پژوهش

عنوان
سبک شناسی لایه ای اشعار رودابه حمزه ای
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سبک شناسی لایه ای، شعر کودک، رودابه حمزه ای، لایه آوایی، لایه واژگانی
سال 1401
مجله سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه کامرانی کله بستی ، مسعود روحانی ، غلامرضا پیروز ، احمد غنی پور ملکشاه

چکیده

زمینه و هدف:سبک شناسی لایه ای یکی از راه های تجزیه و تحلیل متن (نثر یا شعر) است که در آن با استفاده از الگوی لایه ای، برجستگی های سبکی اثر مشخص می شود. شعر کودک یکی از گونه های ادبیات کودک و نوجوان است که نیازمند توجه و بررسی همه جانبه است. در این پژوهش با هدف دست یافتن به سبک شعر رودابه حمزه ای، اشعار کودک وی درپنج لایه آوایی، واژگانی،نحوی،بلاغی و ایدئولوژیک و نوآوری های شاعر بررسی و تحلیل می شود. روش مطالعه:شیوۀ پژوهش در این جستار، کیفی و از نوع تحلیل محتواست. اطلاعات موردنظر ازمنابع کتابخانه ای و سایت های معتبر اینترنتی استخراج وازطریق ابزار فیش گردآوری شده است و اطلاعات و آمارهای بدست آمده مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها:در بررسی سبک شناسی لایه ای، عناصر آوایی، واژگانی،نحوی، بلاغی و ایدئولوژیک اشعار حمزه ای،ویژگی هایی سبکی خاص شعرکودک وجود دارد و شعریت شعرکودک را فزونی می بخشد؛ چرا که واژۀ کودک شعر را مقید به قواعد و اصولی خاص میکند، که تخطی از آنها بمثابه فاصله گرفتن از هدف غایی شعر و پرورش شعرکودکانه است. نتیجه گیری:شاعر بیشتر در بخش موسیقی کناری و درونی لایه آوایی موفق بوده است. در لایه واژگانی برای مخاطبان خردسال خود از واژگان حسی و عامیانه بیشتر استفاده نموده و از انواع واژه ها بهره برده است. همچنین به ترکیبات وصفی نسبت به ترکیبات اضافی تمایل بیشتری نشان داده است. در لایه نحوی ساختار جملات ساده است و اغلب افعال را در انتهای جمله قرار داده، ضمن اینکه افعال اسنادی را خیلی کمتر بکار برده است. در بخش بلاغی مهمترین آرایه های مورداستفادۀ شاعر تشخیص، تناسب و تضاد بوده است و تشبیه و کنایه را به تعداد محدود بکار برده است. در لایه ایدئولوژیک شاهد توجه و اشراف شاعر به همه امور کودک هستیم و این امر نشان دهندۀ حس زنانه و مسئولیت مادرانه این شاعر تواناست. همچنین در شعر وی نوآوری هایی در اسم صوت ها، بویژه اسم صوت مخصوص کودکان، کاربرد کلمات ویژۀ کودکان و تشبیهات جدید و نو دیده میشود.