1403/05/02
محمود یحیی زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135284760

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی مدل بومی ارزیابی تأثیر قابلیتهای فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت ها با میانجی گری رویکردهای زنجیره تأمین (مطالعه موردی: شرکت های دارویی)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
چابکی زنجیره تأمین، سبز بودن، قابلیت فناوری اطلاعات، قابلیت ارتجاعی ، عملکرد سازمان.
سال 1396
مجله journal of information technology management
شناسه DOI
پژوهشگران پروانه زراعتی فوکلایی ، مهرداد مدهوشی ، حسنعلی آقاجانی ، محمود یحیی زاده فر

چکیده

در صنایع فناوری محور از جمله صنعت دارویی، موفقیت شرکت­ها به توانایی آنها در ارائۀ نوآوری­های مستمر به بازار وابسته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر قابلیت­های فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان های صنعت دارویی کشور صورت گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی است و از شیوۀ نمونه­گیری تصادفی استفاده شده است. در این تحقیق برای به دست آوردن نمونۀ آماری از روش فرمول آماری در جامعۀ محدود استفاده کردیم. با توجه به بررسی آمار ارائه شده توسط وزارت بهداشت کشور، افزون‎بر 170 شرکت دارویی بهداشتی (شیمیایی و گیاهی) در سطح کشور فعالیت می‎کنند. جامعۀ آماری تحقیق، تمام مدیران بخش داخلی، تولید، منابع انسانی، بازاریابی و فروش در این 170 شرکت در نظر گرفته شده است که تعداد آنها 746 نفر بود و از بین آنها 254 نفر برای نمونه انتخاب شدند. مهم ترین نتایج این پژوهش عبارت اند از: 1. قابلیت های فناوری بر سه رویکرد زنجیرۀ تأمین یعنی ناب‎بودن، تاب آوری و چابک‎بودن تأثیر مثبت دارد و 2. سه رویکرد زنجیرۀ تأمین (ناب‎بودن، تاب آوری و چابک‎بودن) بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد.