1403/05/02
محمود یحیی زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135284760

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و الویت‌بندی منابع درآمدهای پایدار شهرداری
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تامین مالی، درآمد پایدار، توسعه شهری، شهرداری حمزه الشرقی در عراق
سال 1401
پژوهشگران رحاب الشبلاوی(دانشجو)، محمود یحیی زاده فر(استاد مشاور)، اسماعیل هادی تبار(استاد مشاور)، مرتضی موقر(استاد راهنما)

چکیده

شهرداری ها باید از سایر منابع درآمدی بالقوه درآمد پایدار تولید کنند و باید به مفهوم توسعه پایدار توجه کنند. توسعه پایدار فقط به موضوعات زیست محیطی محدود نمی شود: جنبه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن نیز اهمیت زیادی دارد (IISD, 2016). به طور کلی، ساختار شهرداری های درآمدی در سراسر جهان را می توان به سه دسته تقسیم کرد: مالیات یا عوارض به اشکال مختلف، کمک های مالی دولتی و مشارکت های اجتماعی. در این میان، تحمیل هزینه بر زمین و ساختمان، قابل توجه ترین منبع درآمد برای دولت ها و سازمان های محلی است (اسلک، 2009). لذا این پژوهش به دنبال شناسایی و اولویت بندی منابع درآمدی پایدار شهرداری حمزه الشرقی در عراق و ارائه پیشنهاداتی برای آن می باشد.