11 فروردین 1402
معصومه معتمدنيا

معصومه معتمدنیا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان روسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ادبیات روسی
تلفن: 35302674
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان ارزيابي كيفيت و شايستگي هاي مورد انتظار در برنامه درسي دوره كارشناسي زبان روسي از ديدگاه ذي نفعان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ارزیابی کیفیت؛ شایستگی های مورد انتظار؛ برنامه ی درسی؛ زبان روسی؛ ذی نفعان
مجله پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
شناسه DOI 10.22059/jflr.2019.287053.663
پژوهشگران سیده ندا موسوی (نفر اول) ، محسن حاجی تبار فیروزجایی (نفر دوم) ، معصومه معتمدنیا (نفر سوم) ، میمنت عابدینی بلترک (نفر چهارم)

چکیده

هدف از این پژوهش، ارزیابی کیفیت و شایستگی های مورد انتظار در برنامهدرسی دوره کارشناسی رشته زبان روسی از دیدگاه ذینفعان می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل اعضای هیأت علمی، دانشجویان کارشناسی و مدیران (فارغ التحصیلان) رشته زبان روسی میباشد که با استفاده از روش نفر از دانشجویان به عنوان نمونه 010 نفر از مدیران و 00 نفر از اعضای هیأت علمی، 01 نمونهگیری در دسترس آماری انتخاب شدهاند. برای جمعآوری اطلاعات، از سه پرسشنامه محقق ساخته استادان، دانشجویان و مدیران استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاد شد. و با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ، پایایی به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار 1/16 و مدیران 1/18دانشجویان ،1/60 پرسشنامه اساتید توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و آماراستنباطی(آزمون تی تک نمونه، تی مستقل، تحلیل واریانس و آزمون فریدمن) استفاده شده است. نتایج نشان داد که از نظر دانشجویان به غیر از عناصر محتوا و فعالیت، سایر عناصر برنامه درسی نسبتا مطلوب ارزیابی شدند و از نظر استادان، میزان مطلوبیت تمامی عناصربرنامه درسی در سطح متوسط می باشد؛ نتایج تی مستقل نشان داد تفاوتی بین دیدگاه استادان و دانشجویان وجود ندارد؛ میزان رضایت مدیران از مهارت و نگرش دانشجویان نسبتا مطلوب و دانش مطلوب می باشد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین دیدگاه دانشجویان و اساتید تفاوت معنیداری وجود ندارد اما بین نظرات مدیران با دانشجویان و استادان در مورد میزان ضرورت برخورداری فارغ التحصیلان از دانش و مهارت ها تفاوت معنیداری وجود دارد. بنابراین به منظور برآورده شدن انتظارات همه ذینفعان، پیشنهاد می شود در هنگام طراحی برنامه درسی همکاری بیشتری بین ذی نفعان باشد.