1403/01/24
مهرداد مدهوشی

مهرداد مدهوشی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن: 35302523

مشخصات پژوهش

عنوان
عارضه یابی فرایند مدیریت منابع انسانی در سازمان فنی و حرفه ای ( مورد مطالعه: سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مدیریت منابع انسانی جذب و تأمین نگهداری آموزش و بهسازی
سال 1400
مجله پژوهشنامه مديريت اجرايي
شناسه DOI
پژوهشگران علی اسماعیلی ، ابراهیم صالحی عمران ، مهرداد مدهوشی ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، عارضه یابی فرایند مدیریت منابع انسانی در سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران می باشد. این پژوهش از نظر رویکرد جز پژوهش های ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی می باشد. در بخش کیفی، از روش پژوهش مطالعه موردی و در بخش کمی از توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی پژوهش، شامل مدیران سازمان فنی و حرفه ای و صاحب نظرن آشنا به آموزش فنی و حرفه ای بود و در بخش کمّی شامل کلیه کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران بود. شیوه نمونه گیری در بخش کیفی به شیوه هدفمند بود که در نهایت مشارکت کنندگان پژوهش در این بخش شامل 11 نفر از مدیران و صاحب نظران و در بخش کمی نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود. نتایج بخش کیفی پژوهش در قالب 4 مضمون فراگیرِ جذب و تأمین منابع انسانی، کاربرد منابع انسانی، حفظ و نگهداری منابع انسانی و آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان آسیب های موجود در فرایند مدیریت منابع انسانی سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران استخراج گردید. نتایج پیمایش نیز نشان داد که از نظر کارکنان این سازمان این آسیب ها در سازمان وجود دارد و انتظار می رود سیاستگذاران این سازمان عارضه های استخراج شده را جهت بهبود کارایی سازمان بر طرف نمایند.