19 خرداد 1402
جمال قاسمي

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 01135302902
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان
پهنه بندی نواحی دمایی ایران با استفاده از خوشه بندی فازی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
خوشه بندی فازی (Fcm)، نگاشت تجزیه به مقادیر منفرد (SVD)، نواحی دمایی ایران
پژوهشگران هاجر سادات حسینی (دانشجو) ، همت اله رورده (استاد راهنما) ، جمال قاسمی (استاد راهنما) ، یداله یوسفی (استاد مشاور)

چکیده

اقلیم یکی از مهمترین عوامل محیطی است که بر زندگی و فعالیت انسان ها موثر است. لذا شناخت پهنه های اقلیمی جهت برنامه ریزی و توسعه فضایی نواحی مختلف ضروری می باشد. هدف این تحقیق پهنه بندی دما در ایران با روش خوشه بندی فازی است. داده های میانگین روزانه ی دمای خشک، بیشینه دما، کمینه دما و دمای تر 63 ایستگاه سینوپتیک ایران در بازه ی زمانی 1985 تا 2013 از سازمان هواشناسی اخذ شد. داده ها با روش نگاشت تجزیه به مقادیر منفرد (SVD) در نرم افزار متلب فشرده و کاهش بعد داده شد و با روش خوشه بندی فازی (Fcm)، خوشه بندی گردید. نتایج این تحقیق 6 خوشه دمایی را در ایران که دارای شرایط توپوگرافی متنوع است، نشان می دهد . پهنه های دمایی ایران از دریا خزر، خلیج فارس و دریای عمان و رشته کوه البرز و زاگرس و نواحی داخلی ایران تبعیت می کند. مقایسه نتایج به دست آمده با روش های مشابه و داده های اقلیمی، موفقیت روش پیشنهادی را تایید می کند. از نتایج این پژوهش می توان در جهت مقاصد کشاورزی و مدیریت منابع آبی کشور و همچنین گردشگری استفاده کرد.