20 خرداد 1402
جمال قاسمي

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 01135302902
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان پيش بيني خطر سقوط قيمت سهام با استفاده از روش هاي فرا ابتكاري ) الگوريتم بهينه سازي حركت تجمعي ذرات( و مقايسه با رگرسيون لوجستيك
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
الگوریتم حرکت تجمعی ذرات، الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی مصنوعی، خطرسقوط قیمت سهام
مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
شناسه DOI
پژوهشگران اسفندیار ملکیان (نفر اول) ، حسین فخاری (نفر دوم) ، جمال قاسمی (نفر سوم) ، سروه فرزاد (نفر چهارم)

چکیده

چکیده ریسک سقوط قیمت سهام ریسکی است که نشان می دهد تا چه اندازه قیمت سهام خاص درمعرض خطر سقوط قرار دارد. بر همین اساس هدف این پژوهش، مدل بندی پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات بر مبنای مدل چند متغیره و مقایسه نتایج با رگرسیون لوجستیک می باشد. بدین منظوریک فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 601 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 6831تا 6818 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا 61 متغیر مستقل به عنوان ورودی الگوریتم ترکیبی ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی که به عنوان یک روش انتخاب ویژگی در نظر گرفته شده است، وارد مدل گردید و 7 متغیر بهینه انتخاب شد سپس با استفاده از الگوریتم تجمعی ذرات و رگرسیون لجستیک اقدام به پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام می نماییم. یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوریتم تجمع ذرات نسبت به روش سنتی رگرسیون لجستیک توانایی بیشتری در پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام دارد، بنابراین فرضیه پژوهش تایید می شود.