20 خرداد 1402
جمال قاسمي

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 01135302902
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان پهنه بندي دماي ايران با استفاده از روش نگاشت تجزيه به مقادير (SVD) و خوشه بندي فازي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
خوشه بندی فازی (Fcm)، نگاشت تجزیه به مقادیر منفرد (SVD)، نواحی دمایی ایران
مجله پژوهشهای دانش زمین
شناسه DOI
پژوهشگران هاجر سادات حسینی (نفر اول) ، همت اله رورده (نفر دوم) ، جمال قاسمی (نفر سوم) ، یداله یوسفی (نفر چهارم)

چکیده

اقلیم یکی از مهمترین عوامل محیطی است که بر زندگی و فعالیت انسان ها موثر است. لذا شناخت پهنه های اقلیمی جهت برنامه ریزی و توسعه فضایی نواحی مختلف ضروری می باشد. هدف این تحقیق پهنه بندی دما در ایران با روش خوشه بندی فازی است. داده های میانگین روزانه ی درجه حرارت خشک، بیشینه درجه حرارت، کمینه درجه حرارت، دمای نقطه شبنم و درجه حرارت تر 63 ایستگاه سینوپتیک ایران در بازه ی زمانی 1985 تا 2013 از سازمان هواشناسی اخذ شد. داده ها با روش نگاشت تجزیه به مقادیر منفرد (SVD) در نرم افزار متلب فشرده و کاهش بعد داده شد و با روش خوشه بندی فازی (Fcm)، خوشه بندی گردید. نتایج این تحقیق 6 خوشه دمایی را در ایران نشان می دهد. پهنه های دمایی ایران از دریا خزر، خلیج فارس و دریای عمان و رشته کوه البرز و زاگرس و نواحی داخلی ایران تبعیت می کند