1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
ساختار عاملی و کفایت روانسنجی فرم کوتاه مقیاس تاب آوری( RS-14).
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تحلیل عاملی؛ پایایی؛ روایی؛ تابآوری
سال 1398
مجله پژوهش های نوین روانشناختی
شناسه DOI
پژوهشگران سهیلا هاشمی کوچکسرایی ، عباس اکبری ، رویا عباسی اصل ، رویا اردشیری آلاشتی

چکیده

پژوهـش حاضر با هدف بررسی روایی، پایایی و ساخـتار عاملی فرم کوتاه مقیای تابآوری در دانشآموزان دبیرستانی ایران صورت گرفت. شرکتکنندگان شامل 463 دانشآموز دختر و پسر دبیرستانی ساکن بابلسر بود که به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب و فرم کوتاه مقیاس تابآوری را تکمیل نمودند. دادههای گردآوری شده با استفاده از نرمافزار SPSS و AMOS تحلیل گردیدند. برای بررسی روایی مقیاس از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی، بیانگر وجود سه مؤلفه مدیریت خود، معناداری زندگی و اعتماد به نفس بود. برای بررسی پایایی مقیاس از روشهای آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد. پایایی مقیاس و خردهمقیاسها توسط دو روش آلفای کرونباخ در دامنه 0/15 تا 0/87 و بازآزمایی در دامنه 0/15 تا 0/81، مورد تأئید قرار گرفت. در مجموع، نتایج نشان دادکه مقیاس استفاده شده دارای برازش خوبی بوده و میتوان از آن در پژوهشهای مرتبط با جامعه دانشآموزی ایران استفاده کرد.