20 بهمن 1401
حسنعلي آقاجاني

حسنعلی آقاجانی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری- گروه مدیریت
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 01135302571
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان سنجش ميزان پيچيدگي اقتصادي ايران، در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شاخص پیچیدگی اقتصادی ، اقتصاد دانش بنیان ، صادرات ، اقتصاد مقاومتی
مجله مطالعات راهبردی بسیج
شناسه DOI
پژوهشگران محمد مهدی احمدیان (نفر اول) ، حسنعلی آقاجانی (نفر دوم) ، میثم شیرخدایی (نفر سوم) ، امیر منصور طهرانچیان (نفر چهارم)

چکیده

چکیده یکی از مهمترین راهکارها در جهت مبارزۀ اقتصادی و مقاومت اقتصادی در شرایط تحریم، روی آوردن به اقتصادی مبتنی بر دانش است. توجه به نقش دانش در اقتصاد و رشد اقتصادی موضوع مهمی است که در نظریات اقتصادی روی آن تاکید بسیاری شده است. اقتصاد دانشی، تاب آوری کشورها را در شرایط تحریم، و در مقابله و مواجهه با فشارهای اقتصادی و سیاسی به حداکثر ممکن بدل می سازد. برای اندازه گیری میزان دانش به کاررفته در تولیدات یک کشور، شاخص های مختلفی وجود دارد که یکی از ایـن شـاخص هـا، شـاخص پیچیدگی اقتصادی می باشد. رویکرد پیچیدگی اقتصادی مبتنی بر این ایدئولوژی است که محصولات تولید شده در اقتصـاد مـی تواننـد معـرف میزان دانش و مهارت مورد نیاز جهت تولید آنها باشند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمی کننـد مگـر آنکه دانش و مهارت تولید آن را داشته باشند، سعی در محاسبه میزان انباشت دانـش و مهـارت نهفتـه در اقتصـاد را خواهد داشت. در این مقاله ابتدا ضمن تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی، به شاخص پیچیدگی اقتصادی و نحوه محاسبه آن اشاره می گردد. سپس به بررسی وضعیت صادرات ایران و شرکای تجاری اش در فاصله سال های 2016- 1985 از منظر پیچیدگی اقتصادی می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد کشور ایران در مقایسه با شرکای تجاری خود، در زمینه پیچیدگی اقتصادی و به تبع آن اقتصاد مقاومتی، در جایگاه مناسبی قرار ندارد و تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد؛ که نیازمند توجه ویژه سیاست گذاران برای ارتقاء جایگاه ایران در این شاخص می باشد.