20 بهمن 1401
حسنعلي آقاجاني

حسنعلی آقاجانی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری- گروه مدیریت
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 01135302571
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی مدل سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مدل سیاستگذاری علم و فناوری ،پیچیدگی اقتصادی
پژوهشگران محمد مهدی احمدیان دیوکتی (دانشجو) ، حسنعلی آقاجانی (استاد راهنما) ، میثم شیرخدایی (استاد مشاور) ، امیر منصور طهرانچیان (استاد مشاور)

چکیده

طراحی مدل سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی