20 بهمن 1401
حسنعلي آقاجاني

حسنعلی آقاجانی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری- گروه مدیریت
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 01135302571
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان پيچيدگي اقتصادي، رويكردي نوين براي سنجش تجاري سازي توليدات علمي و فناورانه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تولیدات علمی؛ تولیدات فناورانه؛ تجاری‎سازی؛ پیچیدگی اقتصادی
مجله کتابداری و اطلاع رسانی
شناسه DOI
پژوهشگران محمد مهدی احمدیان دیوکتی (نفر اول) ، حسنعلی آقاجانی (نفر دوم) ، میثم شیرخدایی (نفر سوم) ، امیر منصور طهرانچیان (نفر چهارم)

چکیده

چکیده هدف هدف تحقیق حاضر، معرفی رویکرد پیچیدگی اقتصادی جهت سنجش میزان موفقیت تجاری‎سازی تولیدات علمی و فناورانه است. روش: از آنجاکه رویکرد پیچیدگی اقتصادی مبتنی بر آن است که محصولات تولیدشدۀ کشورها می‎توانند معرفِ میزان علم، فناوری و مهارت مورد نیاز برای تولید آنها باشند، سعی در محاسبۀ میزان انباشت دانش و مهارت نهفته در اقتصاد دارد. لذا، در این پژوهش ابتدا تولیدات علمی و فناورانۀ کشورهای منتخب بررسی شد و در ادامه، برای سنجش سهم تولیدات علمی و فناورانۀ کشورهای منتخب در اقتصاد، به معرفی شاخص پیچیدگی اقتصادی و نحوۀ محاسبۀ آن پرداختیم. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد درک رویکرد پیچیدگی اقتصادی و اسـتفاده از آن می تواند به ما در سنجش دانش و مهـارت و رونـد آن در اقتصاد کشورها کمـک شـایانی کند. همچنین، یافته ها نشان می دهد هر چند رشدِ تولیدات علمی کشورهای منتخبِ در حالِ توسعه از کشورهای توسعه‎یافته بیشتر بوده است، در ثبت اختراع و تجاری‎سازی این علوم، کشورهای توسعه‎یافتۀ منتخب بیشترین موفقیت را داشته اند. این سنجش با استفاده از شاخص پیچیدگی اقتصادی، به‎خوبی قابل مشاهده است. نتایج: انتشار مقاله های علمی فقط با هدف نمایش تعداد آنها و بدون درنظرگرفتن کیفیت، محتوا و کاربرد آنها در دنیای واقعی، تأثیر چندانی در تولید محصولات دانش‎بنیان، پیشرفت علمی و توسعۀ اقتصادی نخواهد داشت لذا به‎کارگیری شاخص پیچیدگی اقتصادی می‎تواند به‎عنوان روشی ارزشمند برای سنجش میزان موفقیت دانش نظری و فنی در عرصۀ کاربردی و عملی، مورد توجه سیاست‎گذارن و مسئولان قرار گیرد.