20 بهمن 1401
حسنعلي آقاجاني

حسنعلی آقاجانی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری- گروه مدیریت
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 01135302571
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان طراحي مدل سياستگذاري علم و فناوري مبتني بر رويكرد پيچيدگي اقتصادي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سیاستگذاری علم و فناوری، پیچیدگی اقتصادی،روش داده بنیان،اقتصاد دانش بنیان
مجله سیاستگذاری عمومی
شناسه DOI
پژوهشگران محمد مهدی احمدیان (نفر اول) ، حسنعلی آقاجانی (نفر دوم) ، میثم شیرخدایی (نفر سوم) ، امیر منصور طهرانچیان (نفر چهارم)

چکیده

آنچه مسلم است،توجهی که به سیاست علم و فناوری مبذول می شود،بیشتر از بابت پیامدهای اقتصادی آن است.زمانی سیاستگذاری علم و فناوری موفق قلمداد می شود که خروجی آن در بازار ،رقابت داشته باشند.هدف پژوهش حاضر دستیابی به مدل سیاسگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی است.برای دستیابی به این هدف از رویکرد نظریه پردازی داده بنیان استفاده گردید.مزیت پژوه حاضر در مقایسه با پژوهش های گذشته ، جامعیت مدل و عملیاتی بودن آن است که همزمان به اغلب مولفه های موثر در سیاستاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر پیچیدگی اقتصادی توجه نموده است.همچنین تصویر کاملی از شرایط علی ،مقوله محوری ،شرایط زمینه ای ،شرایط مداخله گر ،راهبردها و پیامدهای مرتبط با عنوان تحقیق ارایه گردیده است که می نوان از آن به عنوان الگویی مناسب به منظور سیاستگذاری علم و فناوری استفاده نمود.