20 بهمن 1401
حسنعلي آقاجاني

حسنعلی آقاجانی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری- گروه مدیریت
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 01135302571
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین استراتژی های تاب آوری در زنجیره تامین ایران خودرو با استفاده از تکنیک های کیفیت
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ایران خودرو، تاب آوری، شکست
پژوهشگران کاظم روانستان (نفر اول) ، حسنعلی آقاجانی (نفر دوم) ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (نفر سوم) ، محمود یحیی زاده فر (نفر چهارم)

چکیده

تحقیق حاضر به مطالعه و بررسی زنجیره تامین تاب آور شرکت ایران خودرو می پردازد. هدف این تحقیق تعیین استراتژی هایی است که بتواند از وقوع توقفات در خطوط تولید ایران خودرو جلوگیری کرده و یا در صورت توقف، با کمترین زمان ممکن به حالت قبل از شکست یا مطلوب تر از آن بازیابی شود. در این تحقیق کلیه حالات شکست که پتانسیل توقف خطوط تولید ایران خودرو را دارد (12 حالت شکست) از طریق ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان شناسایی شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان واحدهای لجستیک و برنامه ریزی شرکت های ساپکو و ایران-خودرو بوده اند. در این تحقیق از تکنیک کیفی FMEA برای تعیین استراتژی های تاب آوری در زنجیره تامین قبل از بروز شکست و تکنیک جدید FAAO برای تعیین استراتژی های تاب آوری زنجیره تامین بعد از وقوع شکست استفاده شده است. خبرگان از طریق تکنیک FMEA چهار حالت شکست که دارای بیشترین نمره اولویت ریسک ( RPN) بوده اند را انتخاب و تعداد 22 استراتژی برای تاب آور ساختن زنجیره تامین ایران خودرو برای مقابله با این حالات شکست معرفی کردند. بعلاوه از طریق تکنیک FAAO نیز تعداد 5 استراتژی جهت تاب آور ساختن زنجیره تامین نسبت به شکست "مسائل کیفی مواد اولیه" تعیین شد.