1403/03/08
حمیدرضا فلاح لاجیمی

حمیدرضا فلاح لاجیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09128082330

مشخصات پژوهش

عنوان
بازاریابی اینستاگرامی: انتخاب اینفلوئنسر در صنایع غذایی با رویکرد فوکام
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
انتخاب اینفلوئنسر ، اینفلوئنسر ، بازاریابی اینفلوئنسر ، بازاریابی رسانه اجتماعی ، روش فوکام
سال 1401
مجله مديريت بازرگاني
شناسه DOI
پژوهشگران میثم شیرخدایی ، حمیدرضا فلاح لاجیمی ، علی ادبی فیروزجایی ، نوید خانجانزاده کاکرودی ، سهیل نجات

چکیده

هدف در سال های اخیر با توجه به افزایش استفاده از اینفلوینسرها جهت معرفی و ترویج محصول و خدمت از سوی شرکت ها، بازاریابی اینفلوینسر به صورت گسترده ای به عنوان نوعی ابزار تبلیغاتی مهم و اثربخش در کانون توجه قرار گرفته است؛ اما مسیله حایز اهمیت، انتخاب مناسب ترین اینفلوینسر برای ارسال درست پیام های تبلیغاتی شرکت ها به مخاطب است. از همین جهت، شرکت ها به منظور انتخاب اینفلوینسر مناسب در رسانه های اجتماعی جهت ارسال پیام های تبلیغاتی خود، باید به عواملی توجه کنند. هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر انتخاب اینفلوینسر در صنعت مواد غذایی در رسانه اجتماعی اینستاگرام است. روش پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد ترکیبی اکتشافی طی دو مرحله اجرا شده است. در مرحله نخست، از طریق مطالعات کتابخانه ای و مبانی نظری و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 7 نفر از خبرگان حوزه صنایع غذایی، عوامل اثرگذار بر انتخاب اینفلوینسر شناسایی شد. سپس در مرحله دوم، شاخص های شناسایی شده با استفاده از پرسش نامه فوکام توسط خبرگان اولویت بندی و وزن دهی شد. در نهایت، به کمک نرم افزارهای اکسل و لینگو محاسبه ها صورت پذیرفت. یافته ها: یافته های پژوهش به شناسایی شاخص هایی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر انتخاب اینفلوینسر در رسانه اجتماعی اینستاگرام انجامید که این شاخص ها در دو بعد دسته بندی شدند. بعد اول ویژگی های صفحه اینفلوینسر و بعد دوم ویژگی های فردی اینفلوینسر است که شاخص های مربوط به هر یک از بعدها، از طریق مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان استخراج شد. نتیجه گیری: نتایج تجزیه وتحلیل نشان داد که در بعد ویژگی های صفحه اینفلوینسر، شاخص نرخ درگیر شدن مخاطبان با موضوع، مهم ترین و شاخص تناسب بین اینفلوینسر و برند تجاری کم اهمیت ترین بعد است. همچنین در بعد ویژگی های فردی اینفلوینسر، شاخص میزان شهرت اینفلوینسر مهم ترین و شاخص تعداد دنبال کنندگان کم اهمیت ترین شناسایی شده است. شرکت های صنایع غذایی می توانند برای انتخاب مناسب ترین اینفلوینسر به شاخص های اشاره شده در پژوهش حاضر توجه کنند.