1403/03/05
علی رضا صفرزاده

علی رضا صفرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 0113532214

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر مکمل‌یاری وانادیم-روی به همراه فعالیت ورزشی هوازی با دو شدت متفاوت بر پروفایل لیپیدی و شاخص مقاومت انسولینی در رت های تغذیه شده با محلول فروکتوز
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین هوازی وانادیم روی مقاومت به انسولین فروکتوز
سال 1402
مجله طب نظامی
شناسه DOI
پژوهشگران نادر حامدچمن ، علی رضا صفرزاده ، غلامرضا حمیدیان ، خدیجه نصیری

چکیده

زمینه و هدف: مقاومت به انسولین یک اختلال متابولیکی است که با عدم پاسخ مناسب بافت­ ها به ترشح انسولین و هایپرانسولینمیا شناخته می ­شود. این ناهنجاری متابولیکی نقشی اساسی در پاتوژنز بیماری‌های مختلف دارد؛ به نظر می‌رسد تغییر در سبک زندگی نظیر اجرای فعالیت ورزشی و استفاده از مکمل‌های غیردارویی موجب تعدیل این وضعیت می‌گردد؛ لذا، پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر تمرین هوازی و مکمل‌یاری وانادیم-روی بر ترکیب بدن، پروفایل لیپیدی و شاخص مقاومت به انسولین در رت‌های تغذیه شده با شربت فروکتوز انجام شد. روش‌ها: در این پژوهش تجربی، 56 سر رت نر با نژاد ویستار به طور تصادفی در 7 گروه (هر گروه 8 سر)، شامل: 1. گروه کنترل سالم، 2. گروه کنترل فروکتوز ، 3. گروه فروکتوز + تمرین هوازی با شدت متوسط، 4. گروه فروکتوز + تمرین هوازی با شدت بالا، 5. گروه فروکتوز + مکمل وانادیم-روی، 6. گروه فروکتوز + تمرین هوازی با شدت متوسط + مکمل وانادیم-روی و 7. گروه فروکتوز + تمرین هوازی با شدت بالا + مکمل وانادیم-روی قرار گرفتند. پروتکل تمرین هوازی با شدت متوسط شامل دویدن به میزان 12 تا 54 دقیقه با سرعت 12 تا 20 متر در دقیقه و شیب 5 تا 15 درجه نوارگردان (هفته اول تا هشتم) و تمرین هوازی با شدت بالا شامل 6 وﻫﻠﻪ 3 دﻗﯿﻘﻪای دوﯾﺪن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 15 تا 40 ﻣﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻓﻌﺎل 3 دﻗﯿﻘﻪای ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 12 تا 20 ﻣﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﻦ وﻫﻠﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ 5 تا 15 درجه نوارگردان بود. گروه‌های مکمل میزان 10 میلی ­گرم/کیلوگرم/روز به صورت گاواژ خوراکی دریافت کردند. ترکیب بدن و مقادیر سرمی پروفایل لیپیدی، گلوکز، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین قبل و 48 ساعت بعد از اجرای آخرین وهله برنامه تمرینی در حالت ناشتا اندازه‌گیری شد. داده ­های پژوهش با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس یک طرفه و تعقیبی بنفرونی در سطح معنی داری (0/05≤P) تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: هشت هفته برنامه تمرین هوازی و مکمل­یاری وانادیم-روی به طور معناداری ترکیب بدن (0/001=P) و مقاومت به انسولین (0/001=P) را بهبود بخشیده و شاخص‌های پروفایل لیپیدی را تعدیل کرد (0/05≤P). تمرینات هوازی به ‌همراه مصرف مکمل وانادیم-روی بیشترین اثر را بر تعدیل مقاومت به انسولین و چربی خون، احشائی و زیرجلدی را نشان داد (0/05≤P). نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش پیشنهاد می‌کند که استفاده از این مکمل با مدالیته تمرین هوازی می‌تواند در بهبود شرایط متابولیکی و ترکیب بدن مؤثر باشد.