1403/03/02

محسن علیزاده ثانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09125951720

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعه ظرفیت تاب آوری سازمان از طریق فعالیتهای مدیریت استعداد استراتژیک
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تابآوری سازمان، مدیریت استعداد، مدیریت استعداد استراتژیک
سال 1396
پژوهشگران فاطمه جعفری بازیار ، ابوالحسن حسینی ، محسن علیزاده ثانی

چکیده

در شرایط آشفته، غافلگیرکننده و در حال تحول محیط بازار، سازمانها تنها از طریق تاب آوری سریع و پویا به رشدد خواهند رسید. سازمانها تاب آور به طور مثبت و بدون هیچ تنشی خود را با شرایط سخت و در حال تغییر وفق میدهند و پیشرفت میکنند. تابآوری و سازگاری موفقیت آمیز آنها از طریق استفاده مؤثر از قابلیتها و استعدادهای نیروی انسانی بدست میآید. با این وجود استعداد کارکنان در اغلب موارد تا حد زیادی دست نخورده میباشد. لذا مدیرانی که اقدام به شناسایی، جذب، توسعه، حفظ و استفاده از کارکنان بااستعدادی میکنند که شایستگی آنها از قبل تایید شده، به احتمال زیاد سازمان خود را به تابآوری پایدار هدایت میکنند. بنابراین با توجه به تحقیقات اندک در ارتباط با این موضوع و اهمیت و ضرورتی که تاب آوری برای سازمانهای امروزی چه خصوصی و چه دولتی در اقتصاد کنونی دارد، لازم است تا پژوهشهای کافی در مورد آن انجام شود. لذا در این مقاله با استفاده از روش توصیفی، مفهوم تابآوری سازمان و ابعاد آن و مفهوم مدیریت استعداد استراتژیک و ابعاد آن بررسی شد. و علاوه برآن نقش مهمی که فعالیتهای مدیریت استعداد استراتژیک با بکارگیری نیروهای مستعد و پویا برظرفیت تابآوری سازمان داشته است، بیان گشت.