1403/03/02

محسن علیزاده ثانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09125951720

مشخصات پژوهش

عنوان
نوع شناسی خدمات رفاهی کارکنان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
امکانات رفاهی، نظام جبران خدمات، نوع شناسی امکانات رفاهی
سال 1395
پژوهشگران امیر تبسمی ، محسن علیزاده ثانی ، ابوالحسن حسینی

چکیده

نیروی انسانی در هر سازمانی، یکی از ابزارهای حیاتی برای دست یابی به موفقیت می باشد .فراهم نمودن امکانات و شرایط مناسب ببرای این سرمایه مهم، از جمله اقدامات لازم از سوی سازمان های امروزی است .نظام جبران خدمات مناس و حمایت سازمانی احساس شده از سوی کارکنان می تواند به مدیران سازمان ها جهت دست یابی به اهداف تعیین شده آنها در سازمان ذی ربط خود کمک نماید .یکی از این امکانات جهت ارتقای شرایط روحی و جسمی کارکنان، امکانات رفاهی است .فراهم نمودن امکانات و تسهیلات رفاهی متناس با شب رایط و روحیات نیروی کار سازمان، گامی ارزشمند جهت باقی ماندن در دنیای رقابتی حاکم بر سازمان ها می باشد .پبووهش حاربر ربمن بیبان اهمیت و تاریخچه امکانات رفاهی در سازمان ها، این امکانات را از دیدگاه محققان مختلف معرفی نموده و انواع دسته بندی هبای مهبم در این زمینه را بیان نموده است .نتایج بررسی ها نشان داد که ایجاد امکانات رفاهی در سازمان می تواند منجر به افزایش ررایت شغلی، تعهد سازمانی و بهره وری در سازمان گردد .همچنین امکانات رفاهی می تواند در سه دسته مهم درون سازمانی، ببرون سبازمانی و قبانونی قبرار بگیرد.