1403/03/02

محسن علیزاده ثانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09125951720

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و توسعه مدل ممیزی سیستم مدیریت منابع انسانی صنایع کوچک و متوسط استان مازندران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سیستم مدیریت منابع انسانی، بررسی و توسعه مدل ممیزی سیستم مدیریت منابع انسانی، صنایع کوچک و متوسط
سال 1401
پژوهشگران مریم رضاعلی زاده(دانشجو)، محمد صفری(استاد مشاور)، محسن علیزاده ثانی(استاد راهنما)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف این پژوهش بررسی و توسعه مدل ممیزی سیستم مدیریت منابع انسانی برای صنایع کوچک و متوسط می‌باشد از روش توصیفی استفاده شده است؛ روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پیمایشی می باشد که در زمره تحقیقات میدانی قرار می گیرد. ابزار گردآوری اطلاعات برای شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد کلیدی مدل تعالی منابع انسانی مطالعه کتابخانه‌ای، مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد که اطلاعات از خبرگان صنایع کوچک و متوسط در حوزه مدیریت منابع انسانی جمع‌آوری شده است. جامعه آماری پژوهش خبرگان صنایع کوچک و متوسط در حوزه مدیریت منابع انسانی در استان مازندران هستند. در پژوهش حاضر، در مرحله کیفی از نمونه گیری گلوله برفی برای شناسایی نمونه استفاده شد که براین اساس تعداد نمونه آماری برابر با 10 نفر می باشد. برای تحلیل استنباطی در این پژوهش در گام اول با انجام مصاحبه با خبرگان مدیریت منابع انسانی سازمان های کوچک و متوسط ابعاد مختلف مدل ممیزی منابع انسانی استخراج شد سپس بر مبنای استاندارد 34000 با طراحی پرسشنامه هریک از این ابعاد بر اساس اهمیتشان اولویت بندی شدند. براساس تحلیل صورت گرفته از طریق تکنیک AHP بصورت خلاصه می توان بیان نمود که در اولویت بندی حوزه های فرآیندهای تاثیر گذار در مسئولیت پذیری مدیران برای مدیریت و توسعه افراد وافزایش بهره وری منابع انسانی، عامل تجزیه و تحلیل شغل و گریدینگ شغلی دارای اولویت اول می باشد و همچنین در اولویت بندی فرآیندهای تاثیر گذار در توسعه سلامت جامع کارکنان و رشد و توسعه حرفه ای، حقوق و مزایا و پاداش اولویت دارد و نیز در اولویت بندی فرآیندهای تاثیر گذار در نخبه یابی،نخبه داری و نخبه پروری و توزیع قدرت، فرآیند تحلیل و توسعه شایستگی ها اولویت دارد و در اولویت بندی فرآیندهای تاثیر گذار در ایجاد برند کارفرمایی، فرآیند مدیریت استعدادها و جانشین پروری دارای اولویت اول می باشد و نیز در اولویت بندی فرآیندهای تاثیر گذار در توسعه سرمایه انسانی وایجادمزیت رقابتی با منابع انسانی ،فرآیند مدیریت اخلاق، ارزشها و فرهنگ سازمانی در اولویت است. در اولویت بندی حوزه های فرآیندی موثر در ارتقای مدیریت منابع انسانی شرکت،عامل نخبه یابی، نخبه داری و نخبه پروری و توزیع قدرت در شرکت دارای اولویت اول است.