1403/03/02

محسن علیزاده ثانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09125951720

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت داشبورد منابع انسانی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
داشبورد منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی، عوامل کلیدی موفقیت داشبورد منابع انسانی
سال 1395
پژوهشگران راضیه السادات میرمعینی(دانشجو)، محمد ولی پور خطیر(استاد مشاور)، محسن علیزاده ثانی(استاد راهنما)

چکیده

داشبوردهای منابع انسانی قادر است تا با تولید، سازماندهی، نگهداری و توزیع اطلاعات نیروی انسانی به مدیران سازمان در سطوح مختلف تصمیم گیری به عنوان یک ابزار بسیار ارزشمند کمک کند. این سیستم اطلاعاتی با استفاده از پایگاههای داده در رابطه با نیروی انسانی سازمان، اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری مدیران میانی و مدیران ارشد سازمان در زمینه منابع انسانی سازمان فراهم می سازد. در این راستا تحقیق حاضر به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت داشبورد منابع انسانی می پردازد. محقق درصدد اولویت بندی عوامل موفقیت با رویکرد AHP و با استفاده از نظر خبرگان است. ابزار گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای، مقالات، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه می باشد.در این تحقیق ابتدا عوامل مؤثر بر موفقیت داشبورد منابع انسانی شناسایی گردید و سپس اولویت بندی شده است. خبرگان این پژوهش از اساتید دانشگاه در حوزه منابع انسانی،مؤلفین داشبورد منابع انسانی،طراحان داشبورد منابع انسانی و مدیران سازمان های موفق در استفاده از داشبورد منابع انسانی نظیر مپنا و همکاران سیستم می باشند، که دارای تخصص در حوزه منابع انسانی و فناوری اطلاعات، می باشند این مطالعه از نوع توصیفی-پیمایشی است و برای انتخاب خبرگان از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. با توجه به یافته های تحقیق عوامل مدیریتی با وزن (323/.) دارای بیشترین تاثیر در موفقیت داشبورد منابع انسانی می باشد. بعد از آن به ترتیب فنی باوزن (285/.)، مالی با وزن(162/.) ، سازماندهی با وزن (108/.)،محیطی با وزن(067/0) و فردی با وزن(055/0) در اولویت بندی بعدی قرار دارند. نرخ ناسازگاری تمامی ماتریس های مقایسه ای کمتر از 1/ . شد.از این رو پرسشنامه فوق با دقت بالا توسط پاسخ دهندگان تکمیل شده است.