1403/03/02

محسن علیزاده ثانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09125951720

مشخصات پژوهش

عنوان
پارادایم لجستی ک 4.0 : مروری بر مفاهیم و کاربردها
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کسب و کارهای لجستیک؛ صنعت 4.0 ؛ لجستیک 4.0 ؛ لجستیک هوشمند؛ انقلاب صنعتی چهارم
سال 1401
پژوهشگران دانیال عزیزیان ، محسن علیزاده ثانی ، محمد صفری

چکیده

چند دهه اخیر به عنوان عصری در نظر گرفته می شود که در آن انقلاب صنعتی چهارم که به عنوان صنعت 4.0 نیز شناخته میشود، آغاز شد. این انقلاب صنعتی نیز مانند انقلاب های قبلی با رشد رقابتی که معیارهای اساسی آن عبارتند از کارا یی، انعطاف پذی ری، سرعت و ... آغاز و تشدید شد. پیامدهای صنعت 4.0 به طور قابل توجهی از حوزه تولید فراتر رفته و به حوزههای مختلف فعالیت اجتماعی گسترش می یابد. یکی از زمینه هایی که برای پذیرش و پیشبرد ایده های صنعت 4.0 مفید بوده، صنعت لجستیک است. بر این اساس، در سال های اخیر مفهوم لجستیک 4.0 توسعه ی افته است که به کاربرد راه حل ها و فناوریهای صنعت 4.0 در لجستیک دلالت دارد. همان طور که صنعت 4.0 منجر به تغییرات اساسی در فرآیندهای تولی د شده است، لجستیک 4.0 نیز نحوه خرید، تولید، فروش و تحویل کالاها را تغییر داده است. بنابرا ین، لجستیک 4.0 به یکی از رایج ترین موضوعات مورد بحث برا ی کارشناسان در زمینه لجستیک و مدیریت زنجیره تامین تبدیل شده است. از این رو هدف از این تحقیق بررسی مفهوم و کاربرد لجستیک 4.0 و تاثیر انقلاب صنعتی چهارم بر صنعت لجستیک است.