1403/03/02

محسن علیزاده ثانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09125951720

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط کارکردهای مدیریت منابع انسانی و ستاده های سازمانی : پژوهش فراتحلیل
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کارکردهای مدیریت منابع انسانی، ستاده های سازمانی، مهارت، انگیزش، فرصت
سال 1400
مجله پژوهش هاي مديريت منابع سازماني
شناسه DOI
پژوهشگران زینب کرامتی یزدی ، محسن علیزاده ثانی ، ابوالحسن حسینی

چکیده

مطالعه حاضر، فراتحلیلی بر پژوهش های انجام شده در حوزه مدیریت منابع انسانی است .هدف از این مطالعه ترکیب کمی نتایج پژوهش ها ،در حوزه تأثیر کارکرد های مدیریت منابع انسانی با استفاده از مدل توانایی - انگیزش – فرصت (A-M-O) بر ستاده های سازمانی می باشد. با استفاده از روش محاسبه اندازه اثر و نرم افزار CMA2 تعداد 145 مقاله در بازه زمانی سال های 1387 - 1397 برگرفته از مجله های پژوهشی مدیریت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داری میان متغیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی و متغیر ستاده های سازمانی وجود دارد .یافته های این پژوهش برای مدیران سازمان ها دلالت بر این دارد که سرمایه گذاری بر کارکردهای مهارت محور، انگیزش محور و فرصت محور در مدیریت منابع انسانی تأثیر معنی دار و مثبتی بر افزایش ستاده های مالی و عملیاتی سازمان ها خواهد داشت .