صمد ایزدی

خانه /صمد ایزدی
صمد ايزدي
نام و نام خانوادگی صمد ایزدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران / دانشکده علوم انسانی و اجتماعی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 منیژه رحمن زاده صمد ایزدی رضا میرعرب رضی 1400/07/19
2 یوسف عالی پور صمد ایزدی ابراهیم صالحی عمران 1399/09/26
3 منا اسدی صمد ایزدی میمنت عابدینی بلترک 1399/06/25
4 فاطمه زهرا توکلی محسن حاجی تبار فیروزجایی صمد ایزدی 1398/11/15
5 کلثوم غلامی ابراهیم صالحی عمران صمد ایزدی 1398/09/06
6 نسیم قهرانی ابراهیم صالحی عمران صمد ایزدی 1398/08/01
7 فاطمه زهرا معافی رضا میرعرب رضی صمد ایزدی 1398/06/27
8 منا حسن زاده طالشی صمد ایزدی میمنت عابدینی بلترک 1398/06/25
9 حاج گلدی آرخی رضا میرعرب رضی صمد ایزدی 1397/08/17
10 فاطمه نجف نژاد صمد ایزدی مصطفی عزیزی شمامی 1397/06/15
11 مریم احمدی جویباری صمد ایزدی رضا میرعرب رضی 1396/06/06
12 مریم احمدی جویباری صمد ایزدی رضا میرعرب رضی 1396/06/06
13 مهدی ربیعی صمد ایزدی ابراهیم صالحی عمران 1395/11/20
14 ام لیلا نصرآبادی صمد ایزدی ابراهیم صالحی عمران 1395/11/19
15 آتنا رضانژاد صمد ایزدی محسن حاجی تبار فیروزجایی 1395/11/18
16 عاطفه عبدی ابراهیم صالحی عمران صمد ایزدی 1395/10/12
17 حمید کیانی ابراهیم صالحی عمران صمد ایزدی 1395/06/13