امید رنجبر

صفحه نخست /امید رنجبر
امید رنجبر
نام و نام خانوادگی امید رنجبر
شغل دانشجو فارغ التحصیل
تحصیلات کارشناسی ارشد / علوم اقتصادی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحلیل شکل گیری همگرایی اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا: یافته های جدید نامه مفید(سابق)
2 تفسیر مدل سری زمانی و شاخص های نابرابری از شکل گیری همگرایی درکشورهای گروه D-8 پژوهش های اقتصادی ایران
3 Testing the degree of persistence of Covid-19 using Fourier quantile unit root test Economics Bulletin
4 Re-examination of the convergence hypothesis among OECD countries: Evidence from Fourier quantile unit root test JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS
5 A New Unit Root Test against Asymmetric ESTAR Nonlinearity with Smooth Breaks Iranian Economic Review
6 Purchasing Power Parity Hypothesis in OIC Countries: Evidence from Panel Unit Root Tests with Heterogeneous Structural Breaks Iranian Economic Review
7 پویایی درآمد سرانه در اقتصاد ایران مطالعات و سیاستهای اقتصادی
8 Nonlinear adjustment to the mean reversion of consumption–income ratio ECONOMIC MODELLING
9 Which OIC countries are catching up? Time Series Evidences with Multiple Structural Breaks Iranian journal of Economics Studies
10 اثرات تجارت بر رشد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با تأکیدی بر ایران تحقیقات اقتصادی
11 Re-testing Prebisch–Singer hypothesis: new evidence using Fourier quantile unit root test APPLIED ECONOMICS
12 Non-linear quantile unit root test and PPP: more evidence from Africa APPLIED ECONOMICS LETTERS
13 Catching-up process in the transition countries Economic Change and Restructuring
14 Which Countries are Catching up? New Evidences Using Flexible Fourier Stationary Test Iranian Economic Review
15 شکاف درآمدی چه کشورهایی در حال کاهش است؟ یافته هایی جدید از آزمونهای ریشه ی واحد پانلی با شکستهای ساختاری متعدد درون زا تحقیقات اقتصادی
16 آزمون هم گرایی باشگاهی بین استان های ایران: یافته های جدید با استفاده از تحلیل ناپارامتریک تحقيقات اقتصادي
17 accelerating and growth effect of trade openness across OIC countries Journal of Economic Cooperation and Development
18 Analyzing the effect of financial development and trade openness on income convergence economic bulletin
19 شناسایی فرایند همگرایی درآمد سرانه ایران با کمک آزمون های ریشه واحد با شکست های ساختاری درون زا پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
20 Reopening the Convergence Debate when Sharp Breaks and Smooth Shifts Wed, 1870-2010 Iranian Economic Review