یونس نادمی

صفحه نخست /یونس نادمی
یونس نادمی
نام و نام خانوادگی یونس نادمی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بررسی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز بر ارزش افزوده زیر بخش های منتخب صنعت در ایران تحقیقات اقتصادی
2 برآورد نابرابری درآمد و فقر شهری و روستایی استان هرمزگان در مقایسه با کل کشور مدلسازي اقتصادي
3 نفت و سرمایه انسانی: تفکری دوباره بر فرضیه نفرین منابع در ایران پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران
4 Government Size and Social Capital in Developing Countries; New Empirical Evidence اقتصاد مقداری
5 Forecasting Tehran stock exchange volatility; Markov switching GARCH approach Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Editorial Board
6 بررسی اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده زیر بخش های صنعت در ایران با مدل فضا-حالت سیاست های راهبردی و کلان
7 ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام تهران: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
8 Modeling Tehran Stock Exchange Volatility; GARCH Approach Journal of Applied Science and Agriculture
9 Has Tehran Stock Market Calmed Down After Global Financial Crisis? Markov Switching GARCH Approach Iranian journal of Economics Studies
10 اندازه دولت و بیکاری در اقتصاد ایران پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي
11 بررسی اثر شکاف نرخ ارز بر بیکاری در اقتصاد ایران با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ برنامه ريزي و بودجه