علی برزگری

صفحه نخست /علی برزگری
علی برزگری
نام و نام خانوادگی علی برزگری
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 طراحی بسته سیاستی توسعه فناوری بومی مبتنی بر اکولوژی اجتماعی با رویکرد تخصصی‌سازی هوشمند (مطالعه موردی استان بوشهر)‌ توسعه محلی (روستایی- شهری)
2 The Inhibitory Effects of Nigella sativa Nanocapsules on Increased NNK-induced Inflammation, Oxidative Stress, and Tumor-associated Macrophage Responses in Wistar Rats journal of nutrition fasting and health
3 ارزیابی بیان ایمونوهیستوشیمیایی آنکسین 2 و تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت ریـه موشهـای صـحرایی در معرض نیتروز آمین کتون مشتق از تنباکو و نانوکپسول سیاهدانه مجله علوم پزشکی رازی
4 مطالعه تأثیر یک دوره مصرف نانوکپسول سیاه دانه بر ساختار هیستوپاتولوژیک و سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروق بافت ریه موشهای صحرایی در معرض نیتروز آمین کتون مشتق از تنباکو مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
5 Effect of a 12-week submaximal swimming training in rats exposed to tobacco- derived nitrosamine ketone caspian journal of internal medicine
6 تأثیر 12 هفته تمرین ورزشی شنا زیربیشینه بر سطوح استراحتی VEGF رت های در معرض نیتروز آمین کتون مشتق از تنباکو مجله دانشگاه علوم پزشكي قم