جواد محمدزاده

صفحه نخست /جواد محمدزاده
جواد محمدزاده
نام و نام خانوادگی جواد محمدزاده
شغل دانشجو سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪۀ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮی در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﻬﺞ ﻪ اﻟﺒﻼﻏه ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﺮجمه های ﻓﯿﺾ الاسلام ،آﯾﺘﯽ شهیدی،دﺷﺘﯽ و ﺟﻌﻔﺮی پژوهشنامه نقد ادب عربي
2 زیبایی شناسی مولفه های برجسته ساز در دیوان ابی علا معری مجلة العلمية المحكمة للجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها
3 رمزیه الألوان وقیمتها الانزیاحیه فی قصائد عزّ الدّین المناصره مجلة الكلية الاسلامية الجامعة
4 جمالیه الملامح الانزیاحیه فی أشعار عزّالدّین المناصره علی أساس نظریه جیفری لیتش اضاءات نقدية
5 دراسه ظاهره "النرجسیه" من منظور الأسلوبیه النفسیه؛ (قراءه فی غزلیات نزار قبانی) آداب الکوفه
6 اسلوبیه الانزیاح فی دیوان اللزومیات لأبی العلاء المعری مجله اللغه العربیه و آدابها
7 زیبایی شناسی مولفه های برجسته ساز در قصیده لامیه فخریه مجلة العلمية المحكمة للجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها
8 زیبایی شناسی مؤلفه های برجسته ساز درقصیده لامیه فخریه مجلة العلمية المحكمة للجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها
9 ظاهره الحریه والوطنیه فی أشعار أبی القاسم اللاهوتی وجمیل صدقی الزهاوی )دراسه مقارنه( اللغة العربية و آدابها