مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر ب یتمرینی متعاقب تمرین ...
عنوان اثر ب یتمرینی متعاقب تمرین مقاومتی بر بیان ایمنو هیستوشیمیایی کانا لهای پتاسیمی و بیوژنز میتوکندری در بافت قلب مو شهای نر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها .
چکیده .
پژوهشگران لیلی تاپاک (نفر چهارم)، فاطمه احمدی (نفر اول)، شادمهر میردار (نفر سوم)، معرفت سیاه کوهیان (نفر دوم)