مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی بیومارکرهای ...
عنوان ارزیابی بیومارکرهای بیوشیمیایی سرم و تغییرات هیستوپاتولوژی کبد در موش NMRI پس از مواجهه با نانوذره اکسید مس
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها نانو ذره اکسید مس، ارتشاح سلولهای التهابی، نکروز، پارامتر های بیوشیمیایی، موشNMRI
چکیده زمینه و هدف: به علت استفاده گسترده از نانوذرات در تحقیقات زیست پزشکی و بیوتکنولوژی و اثرات آنها بر سلامت انسان، پزوهش حاضر با هدف بررسی اثر سیتوتوکسیک نانوذرات CuO بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم و تغییرات هیستوپاتولوژیک در کبد موش NMRI انجام شد. روش کار: در این مطالعه تجربی تعداد 42 موش سوری ماده به طور تصادفی به شش گروه تقسیم شدند(7=n):چهار گروه تجربی،یک گروه کنترل و یک گروه شم. موش های گروه تجربی در روز 3 و 12 بارداری نانوذرات اکسید مس با غلظت های 300، 400، 500 و 600 mg/kg به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. پس ازتیمار ذکر شده، نمونه های خون جمع آوری شد و تجزیه و تحلیل پارامترهای بیوشیمیایی سرم انجام شد. در روز 17 بارداری موش ها کالبد گشایی شده وکبد جهت بررسی هیستوپاتولوژی با روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شد. یافته ها: مطالعات هیستوپاتولوژی تغییرات وابسته به دوز در کبد موش های تیمار شده با نانوذرات اکسید مس نسبت به گروه کنترل نشان داد. برخی از تغییرات شامل پرخونی ، نکروز، ارتشاح سلولهای التهابی، دژنرسانس واکوئولی پس از قرار گرفتن در معرض دوزهای مختلف نانوذرات اکسید مس مشاهده شد. سطح سرمی آنزیم های ALT، AST، ALP و LDH به طور معنی داری درمسیر وابسته به دوز نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است(P≤0.05). نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض دوزهای مختلف نانوذرات CuO می تواند منجر به آسیب غیر قابل برگشت به کبد و افزایش آنزیم های سرم در موش نژاد NMRI شود
پژوهشگران ارسطو بدویی دلفارد (نفر سوم)، نجمه بریمانی (نفر دوم)، باقر سیدعلیپور (نفر اول)