مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاملی فقهی در قاعده عدم تأخیر ...
عنوان تاملی فقهی در قاعده عدم تأخیر اجرای حد با عارض شدن جنون (نقدی بر تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی سال 92)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها جنون، قاعده عدم تأخیر اجرای حد، تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی، اطلاق ادله حدود.
چکیده چکیده است. « عدم تأخیر اجرای حد با عارضشدن جنون » یکی از قواعد اختصاصی ابواب فقه جزایی قاعده مطابق با عقیده مشهور فقها اگر کسی در حال سلامت عقلی مرتکبجرم مستوجب حد شود لیکن قبل از اجرای حد مجنون شود، اجرای حد تا زمان افاقه به تأخیر نمیافتد بلکه در همان حالت جنون بر وی اجرا میشود. ولی تعدادی از فقها در این مسئله به تأخیر اجرای حد تا زمان افاقه و بهبودی عقلی قائل هستند و تعدادی نیز تفاصیل و احتمالات مختلفی را در این زمینه ارائه کردهاند. نویسندگان پساز بررسی مستندات موافقان و مخالفان قاعده در نهایت با در نظر گرفتن تفصیل، اجمالاً نظریه موافقان قاعده را پذیرفتهاند. این مقاله به صورت تحلیلی استنادی بر پایه یافته فوق و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان سامان یافته است.
پژوهشگران حامد عابدی (نفر سوم)، سید مجتبی حسین نژاد (نفر دوم)، علی اکبر ایزدی فرد (نفر اول)