مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه نقش سرمایه فرهنگی ...
عنوان مطالعه نقش سرمایه فرهنگی برمیزان استفاده ازفناوری های ارتباطی و اطلاعات
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سرمایه فرهنگی.بوردیو
چکیده ش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایۀ فرهنگی بر فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی شهروندان و نیز سنجش میزان سرمایۀ فرهنگی و فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی شهروندان بررسی شد. روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه است. جامعۀ آماری این پژوهش، شهروندان شهر ر شت که با ا ستفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 400 نفر به روش نمونهگیری خو شهای انتخاب شدند. برای آزمون فرضیات پژوهش، از آزمون t ، همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. یافتههای پژوهش به این صورت استت که سترمایۀ فرهنگی با میزان استتفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی شتهروندان رابمۀ مستتقیم و میبت دارد، یعنی با افزایش یکی، دیگری نیز افزایش مییابد و همچنین تحلیل رگرستتیونی تأثیر مت یر ستترمایۀ فرهنگی بر فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی معنادار استتت، یعنی فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی قابلیت پیشبینی با ابعاد ستترمایۀ فرهنگی را دارد و ستتایر نتایا از ابعاد مت یرها نیز بیانگر تأثیرات چشمگیر سرمایۀ فرهنگی بر فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی شهروندان است.
پژوهشگران داود رضی (نفر سوم)، حمید رضا بیژنی (نفر دوم)، میلاد پوررجبی (نفر اول)