مشخصات پژوهش

صفحه نخست /شبیه سازی روش همبستگی فازی در ...
عنوان شبیه سازی روش همبستگی فازی در حسگرهای توری دینامیکی بریلوئن برای رسیدن به قدرت تفکیک فضایی در حد میلیمتر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها حسگر توری دینامیکی بریلوئن- حسگرهای توزیعی فیبر نوری- روش همبستگی فازی- شبیه سازی فازی همبستگی فازی
چکیده حساسیت و دقت فوق العادهی حسگرهای نوظهور فیبر نوری توزیعی سبب توجه ویژه به آنها و استفاده روز افزون از آن ها در صنایع نوین و بخصوص کاربردهایی نظیر پایش امنیت مرزها و نشت لولههای انرژی، نظارت ایمنی سازههای عظیم شهری، خطوط راه آهن و .. شده است . قدرت تفکیک فضایی و طول اندازه گیری، دو پارامتری هستند که همواره مورد توجه محققان در این زمینه بوده است. آشکار است که در امور نظامی و عمرانی هر چه دقت فضایی بهتر باشد ایمنی بیشتر و خسارات کمتری مشاهده خواهد شد. بهترین دقت فضایی در این نوع حسگرها، سانتی7 در حسگرهای توری دینامیکی بریلوئن ثبت شده است که کمتر از متر می باشد .در این حسگرها از دو موج پمپ برای ساختن توری و یک موج گمانه برای مشاهده تغییرات آن استفاده می شود. چنین دقتی با استفاده از روش همبستگی فازی به دست آمده است که در آن امواج به صورت تصادفی و البته دوره π که بر روی این امواج اختلاف فاز صفر و PRBSپمپ به کمک یک مدولاتور فازی ای اعمال می مدوله ، کند می شوند. البته از معایب این روش، پردازش سیگنال های سنگین و روابط ریاضی پیچیده حاکم بر آن است که درک این روش را بسیار سخت کرده است. در این مقاله به کمک روابط سر راست و قابل فهم ماتریسی، روش همبستگی فازی شبیه سازی شده و ابتدا دقت فضایی و سپس طول اندازه میلی3 گیری محاسبه شده است. درنهایت با این روش ابداعی، دقت فضایی متر برای طول اندازه 74 متر و دقت فضایی 235 گیری میلی متر برای طول اندازه متر به 492 گیری دست آمده که کاملاً مطابق با نتایج حاصل از روش همبستگی فازی است بدون اینکه پیچیدگی های این روش را داشته باشد.
پژوهشگران سودابه نوری جویباری (نفر سوم)، عبدالله ملک زاده (نفر اول)، محسن منصور سمائی (نفر دوم)