مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تصمیم گیری اخلاقی ، پیشبینی ...
عنوان تصمیم گیری اخلاقی ، پیشبینی هیجان اخلاقی و سبک حل مسئله اجتماعی در دانش آموزان.
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها "تصمیم گیر اخلاقی"،"هیجان اخلاقی "،"حل مسئله اجتماعی"، "دانش آموز"،"تک والدی"
چکیده ژوهش حاضر با هدف مقایسه تصمیمگیری اخلاقی، پیشبینی هیجان اخلاقی و سبک حل مسأله اجتماعی در دانشآموزن تک والدی و عادی انجام شد. طرح پژوهش از نوع علّی مقایسهای بود. جامعه آماری را دانشآموزن دختر و پسر سنین تا 10 15 سال تشکیل دادند که در سه ماهه (اردیبهشت، خرداد و تیر) سال 1396 برای مشاوره فردی به مرکز مشاوره تداوم در شهر ساری مراجعه نمودند (43=N .(نمونه شامل 14 دانشآموز تکوالد و 18دانشآموز عادی (براساس تمایل به شرکت و همکاری در پژوهش) بود. در این پژوهش از معماهای اخلاقی و پرسشنامه حل مسأله اجتماعی استفاده شد. دادههای تصمیمگیری اخلاقی و پیشبینی هیجانهای اخلاقی با استفاده از آزمون آماری مجذور خی و دادههای پرسشنامه حل مسأله اجتماعی با استفاده از آزمون تی مستقل تحلیل گردید. نتایج نشان داد در تصمیمگیری اخلاقی، هیجان اخلاقی پیشبینی شده و سبک حل مسأله اجتماعی بین دانشآموزن تک والدی و عادی تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین میتوان چنین بیان کرد که علاوه بر نقش آموزش توسط والدین، الگوبرداری از والدین، احتمالا تعامل با همسالان، تحصیلات و فرهنگ نیز در رشد هیجانهای اخلاقی، رفتارهای اخلاقی و سبک حل مسأله فرزندان مؤثر هستند.
پژوهشگران سهیلا هاشمی کوچکسرایی (نفر چهارم)، مهناز خسرئ جاوید (نفر سوم)، حسین کاویان فر (نفر دوم)، عادله اصلی پور (نفر اول)