مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر جهانی شدن تجاری و مالی بر ...
عنوان اثر جهانی شدن تجاری و مالی بر اندازه دولت در ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها جهانی شدن تجاری -جهانی شدن مالی اندازه دولت -آزمون کرانه هاایران- ardl
چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی اثر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت است. در این راستا، از درجه باز بودن تجاری و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترتیب به عنوان شاخص های جهانی شدن تجارت و جهانی شدن مالی استفاده می شود. همچنین از میان سایر متغیرهای کنترلی موثر بر اندازه دولت؛ رشد اقتصادی، صنعتی شدن و رشد شهرنشینی در نظر گرفته می شود. بدین منظور از داده های ایران طی دوره زمانی 1386-1352 و با به کارگیری روش آزمون کرانه ها و خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که جهانی شدن تجاری بر اندازه دولت تاثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، با گسترش جهانی شدن تجاری، بر حجم فعالیت های اقتصادی دولت افزوده می شود. از طرف دیگر نتایج تخمین ها حاکی از آن است که جهانی شدن مالی از نظر آماری تاثیر معنادار بر اندازه دولت ندارد.
پژوهشگران بهرام سنگین آبادی (نفر سوم)، سامان قادری (نفر دوم)، سعید کریمی پتانلار (نفر اول)