مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر تمرین استقامتی شنا ...
عنوان بررسی اثر تمرین استقامتی شنا و مصرف کادمیوم بر نشانگرهای درون زاد هیپوکسی و رشد اندوتلیال عروقی قلب موش های صحرایی باردار
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تمرین شنا، فاکتور یک القایی هایپوکسی، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی، کادمیوم.
چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی اثر یک دوره تمرین زیربیشینه شنا و مصرف کادمیوم بر در قلب موش های باردار بود. 32 سر موش صحرایی ویستار باردار به طور تصادفی به چهار گروه کادمیوم، شنا، شنا + کادمیوم و کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرین شنا در سه هفته به صورت پنج بار در هفته و به مدت 60 دقیقه در هر جلسه در گروه شنا و شنا + کادمیوم تکمیل شد. کادمیوم ب هصورت کادمیوم کلراید محلول در آب توسط گروه کادمیوم و و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی بافت قلب به روش الیزا انداز هگیری شد. HIF-1α شنا + کادمیوم مصرف شد و سطوح و فاکتور رشد HIF-1α نتایج نشان داد مصرف کادمیوم به تنهایی یا به همراه تمرین شنا به افزایش معنا دار سطوح و افزایش معن ادار فاکتور رشد HIF-1α تمرین شنا به تنهایی به کاهش معنا دار .(P=0/ اندوتلیالی منجر شد ( 001 HIF-1α و ترکیب تمرین شنا با مصرف کادمیوم موجب کاهش آثار کادمیوم بر متغیر (P=0/ اندوتلیالی منجر شد ( 001 شد. بنابراین، مصرف کادمیوم ممکن است به افزایش غیرطبیعی (P=0/ و فاکتور رشد اندوتلیالی ( 002 (P=0/046) و فاکتور رشد اندولیالی قلب موش های باردار منجر شود و تمرین ورزشی شنا با تعدیل آثار کادمیوم ممکن HIF-1α است از بافت قلب آنان محافظت کند. واژه های
پژوهشگران محسن زروار (نفر سوم)، شادمهر میردار (نفر دوم)، احمد جعفری (نفر اول)