مشخصات پژوهش

صفحه نخست /جایگاه فقه الکترونیک در تمدن ...
عنوان جایگاه فقه الکترونیک در تمدن اسلامی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها فقه الکترونیک، فضای مجازی، تمدن اسلامی، شهر الکترونیک، اطلاق ادله، تنقیح مناط
چکیده با توجه به نقس اساسی الکترونیک و اینترنت در پیشرفت تمدن اسلامی، اهمیت فقه الکترونیک و کاربرد آن در حوزه حقوقی و قانونی و حوزه شریعت اسلامی این تمدن عظیم اسلامی، بر کسی پوشیده نیست. نگارندگان در این تحقیق پس از بررسی و تبیین مفاهیم کلی، به اهمیت فقه الکترونیک و ارتباط آن با تمدن اسلامی پرداخته و پیوند میان آن دو را از طریق کاربرد آن در حوزه حقوقی و قانونی و شریعت اسلام به اثبات می رسانند. سپس در ادامه به تطبیق حکم شرعی وضعی و تکلیفی فعل و انفعالات الکترونیکی می پردازند. پس از تحلیل و بررسی این نتیجه حاصل است: حکم شرعی اعمال و رخدادهای مجازی و الکترونیکی، نوعا حکم شرعی اعمال سنتی همتراز آنها می باشد؛ زیرا اطلاق ادله آیات و روایات در رابطه با اعمال سنتی و کلاسیک با توجه به ورود این قضایا به نحو حقیقیه و همچنین تنقیح مناط، مقتضی تعمیم حکم به نوع مجازی و الکترونیکی این دسته از اعمال می باشد.
پژوهشگران سید مجتبی حسین نژاد (نفر دوم)، علی اکبر ایزدی فرد (نفر اول)