مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل مفهوم عدالت در قضا و ...
عنوان تحلیل مفهوم عدالت در قضا و حقوق جزا
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها عدالت، شهادت، جزا، قضا.
چکیده در باب حقوق و قضا، در رابطه با شهادت در امور غیر جزایی، آنچه که تحت عنوان یکی از شرایط شاهد معتبر است، عدالت نفسانی حداقلی شاهد است که حد وسط بین عدالت نفسانی و عدالت فعلی است. ولی در رابطه با شهادت در امور جزایی با توجه به مقتضای قاعده احتیاط در دماء مسلمین و حرمت جان و آبروی مسلمان و نیز در رابطه با اشتراط عدالت در قاضی با توجه به اهمیت بسزای منصب قضا، عدالت نفسانی حداکثری و یا قریب به آن معتبر است.
پژوهشگران سید مجتبی حسین نژاد (نفر دوم)، علی اکبر ایزدی فرد (نفر اول)