مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیلی بر مؤلّفه های گرایش به ...
عنوان تحلیلی بر مؤلّفه های گرایش به رویکرد استراتژیک در فرایند برنامه ریزی شهری در ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها شهرنشینی طرح های توسعه شهری برنامه ریزی استراتژیک موانع.
چکیده رویکرد استراتژیک، رویکردی نوین در راستای نظریّهپردازی در برنامهریزی شهری است که از اوایل دهه هفتاد قرن بیستم، جایگزین رویکردهایی چون برنامهریزی متمرکز و سیستتمی شتده استت. رهیافتی چرخهای، فرایندی و مشارکتی که به عنوان الگوی مناسب متیتوانتد جتایگزین رویکترد برنامهریزی جامع متمرکز با ویژگیهای غیتر قابتل انعطتا و غیتر واقعگرایانته آن در کشتورهای درحالتوسعه، از جمله کشور ما، قرار گیرد. برای جمعآوری پیشینه و مبتانی نظتری موضتو متورد مطالعه، از اسناد کتابخانهای و مراجع اصیل مرتبط با موضو مورد پتژوه ، استتفاده شتده استت؛ همچنین جهت سنج افکتار و نظترا کارشناستان پتژوه از روش پیمایشتی بته دو صتور پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. شایان ذکر است که برخی از نظرسنجیها به صور کتبی )استفاده از پست الکترونیک( و برخی نیز به صور حضوری انجام شد. پس از مرحله نظرستنجی و ویرای آنها، نظرا مختلف دستهبندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت تحلیتل دادههتای پژوه ، از آزمون آماری t تکنمونهای و تحلیلهای رگرسیونی خطّتی و لگتاریتمی استتفاده شتده است. نتایج پژوه نشان میدهد عامل نگرشی دانشی بر مبنای نظر کارشناستان، بتا توجّته بته - میزان اختلا ، از میانگین مبنای پایین به دست آمده برای آن از اولویّت بیشتری جهت گترای بته سمت برنامهریزی استراتژیک دارد و ثانیاً هر 4 مؤلّفه نگرشی دانشی، هنجاری رفتاری، ارتبتایی - - و نهادی رسمی تأثیر مستقیم و معناداری بتر فراینتد تغییتر و پتذیرش رویکترد استتراتژیک در - برنامهریزی شهری ایران دارند.
پژوهشگران مصطفی قدمی (نفر دوم)، مهناز حسینی سیاه گلی (نفر اول)