مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی تاثیرات نامتقارن ...
عنوان ارزیابی تاثیرات نامتقارن نوسانات ارزهای دیجیتال بر بازارهای سهام اسلامی (مورد مطالعه:کشورهای منتخب اسلامی)
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها تاثیرات نامتقارن، ارزهای دیجیتال، بیت کوین، بازارهای سهام اسلامی
چکیده چکیده بیت کوین نوعی پول دیجیتال و غیرمتمرکز است که با هدف رفع نیاز به قدرت‌های مرکزی مانند بانک‌ها و دولت‌ها به‌وجود آمده است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیرات نامتقارن نوسانات ارزهای دیجیتال (بیت کوین) بر بازارهای سهام اسلامی انجام گردیده است. جامعه آماری در مطالعه حاضر، کشورهای اسلامی در کل جهان می‌باشند. جهت انجام نمونه آماری، کشورهایی انتخاب شد که داده‌های آنها در دوره زمانی 2019M1-2021M12 کامل باشد. در نهایت، دو کشور اسلامی (مالزی و عربستان) برای انجام این پژوهش انتخاب شدند. بر اساس نتایج بدست آمده از رگرسیون EGARCH، ضریب متغیر نوسانات خوب بیت کوین بر شاخص بازار سهام کشورهای منتخب اسلامی تاثیر معنادار ندارد متغیرهای نوسانات خوب بیت کوین با یک وقفه (RVt-1+)، نوسانات بد بیت کوین (RVt-) و نوسانات بد بیت کوین با یک وقفه (RVt-1-) به ترتیب به میزان 989/1-، 453/0- و 662/0- بر شاخص بازار سهام کشورهای منتخب اسلامی تاثیر معنادار دارند. واژگان کلیدی: تاثیرات نامتقارن، ارزهای دیجیتال، بیت کوین، بازارهای سهام اسلامی
پژوهشگران علی صفری (دانشجو)، علیرضا پور فرج (استاد راهنما)