مشخصات پژوهش

صفحه نخست /« تاثیر عوامل برونی بر ...
عنوان « تاثیر عوامل برونی بر جذب منابع در شعب منتخب بانک سامان»
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها نظام بانکی؛ حجم سپرده بانک‌؛ روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی
چکیده چکیده: بانک ها از پایه های اساسی نهادهای مالی در هر اقتصادی می باشند که کارکرد آنها شامل جذب منابع پولی در دست مردم، بهینه یابی در پرداخت منابع مالی به بنگاه ها و شرکت های سرمایه گذار که روان کننده جریان انتقالی منابع از پس اندازکنندگان به سمت سرمایه گذاران می باشد هستند. در کشور ایران و سایر کشورهای مشابه با اقتصاد ایران که ویژگی بارز آنها بازارهای مالی توسعه نیافته می باشد، بانک ها با قدرت بهینه یابی بالا نقش ویژه ای جهت کاهش ریسک های تخصیص اعتبارات و سرمایه گذاری دارند. یکی از ابزارهای بارز در دست بانک ها سپرده های بانکی می باشند که در شکوفایی و رشد اقتصادی نقش بسزایی دارند بنابراین شناشایی درست فاکتور های تاثیرگذار بر جذب حداکثری سپرده ها توسط مدیران و برنامه ریزان بانک ها می توانند کمک ویژه ای به کارکرد بهینه این نهاد مالی برجسته در اقتصاد ایران بنماید. همچنین آگاهی از فاکتورهای ناتوان کننده این نهاد مالی در جذب منابع و برکاربستن بیشترین توان در رفع آن می تواند به توسعه هر چه بیشتر این نهاد مالی کمک کند که منافع آن نه تنها برای بانک ها به عنوان یک بنگاه انتفاعی خواهد بود بلکه برای تک تک شهروندان و سیستم اقتصادی کشور نیز خواهد بود. در این پژوهش به بررسی عوامل اقتصادی برون سازمانی موثر بر منابع بانک پرداخته می‌شود که از بین عوامل مختلف اقتصادی پنج عامل نرخ تورم، نرخ سود بانکی، تولید ناخالص داخلی (ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی) و حجم نقدینگی و حجم سپرده سایر بانک‌ها استفاده شده است. بنابراین مسله و سوال اصلی تحقیق حاضر به عنوان مطالعه‌ای موردی به بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار مانند تولید ناخالص داخلی، حجم سپرده سایر بانک‌ها، حجم نقدینگی، نرخ تورم، نرخ سود سپرده بانکی بر حجم منابع بانکی (شامل: حسابهای جاری اختصاصی و دولتی، حسابهای پس اندازقرض الحسنه، حسابهای سپرده کوتاه مدت و بلندمدت) بانک سامان در استان‌های منتخب کشور طی سالهای 1389 تا 1399 می-باشد و در آن با توجه به اطلاعات مربوط به شاخص‌های اقتصادی مورد نظر در این تحقیق و حجم منابع بانکی طی سال‌های 1389- 1399، نقش و اهمیت این عوامل بر جذب منابع بانکی شعب بانک سامان در استان‌های منتخب کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) دارای کارآمدی بهینه در مواردی است که حجم نمونه ها کم بوده و همچنین کشش کمتری به درجه پایایی متغییرها دارد در نتیجه روش برآورد در این پژوهش استوار بر این رهیافت می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که ، در بلندمدت به ازای کاهش در نرخ تورم، افزایش در نرخ سود بانکی، افزایش در رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش حجم نقدینگی، و همچنین کاهش حجم سپرده های سرمایه گذاری سایر بانک ها، حجم سپرده های سرمایه گذاری بانک سامان را افزایش می دهد. واژه های کلیدی: نظام بانکی؛ حجم سپرده بانک‌؛ روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی
پژوهشگران نعمت علینقی تبار ملکشاه (دانشجو)، علیرضا پور فرج (استاد راهنما)