مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی رفتار سدهای بتنی وزنی ...
عنوان بررسی رفتار سدهای بتنی وزنی با استفاده از روش زمان دوام و در نظر گرفتن رفتار غیرخطی مصالح
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها روش زمان دوام، تحلیل دینامیکی، سد های بتنی وزنی، رفتار غیرخطی مصالح
چکیده سدها از جمله سازه های عظیم مهندسی هستند که در صورت بروز خرابی در آنها، خسارات جبران پذیری ایجاد می شود، بنابراین تعیین و بررسی رفتار این ابرسازه ها به خصوص در برابر زمین لرزه از اهمیت بسزایی برخوردار است .از جمله روش هایی که در این جهت ، اخیرا مورد استفاده قرار می گیرد ، روش زمان دوام می باشد. روش زمان دوام یک روش مبتنی بر آنالیز تاریخچه زمانی است که در آن، سازه تحت شتاب نگاشت های افزاینده آنالیز می شود که در نتیجه آن اطلاعات مفیدی از رفتار لرزه ای سازه در سطوح مختلف بدست می آید. در پژوهش حاضر به منظور بررسی عملکرد سدهای بتنی وزنی در برابر زمین لرزه و همچنین بررسی کارایی روش زمان دوام در تعیین رفتار و گسترش خرابی در سدهای بتنی، مدل اجزای محدود سد بتنی وزنی کوینا با در نظر گرفتن اندرکنش سد-مخزن و رفتار غیر مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت با ETA20e01- خطی بتن، در نرم افزار آباکوس تحت سه شتاب نگاشت سری 03 استفاده از نتایج حاصله مشاهده می شود، روش زمان دوام ضمن کاهش قابل توجه زمان تحلیل، می تواند پروفیل ترک را به طور مناسبی پیش بینی کرده و اطلاعات مفیدی از رفتار خرابی سد بدست دهد.
پژوهشگران آرزو طبری شاهاندشت (نفر سوم)، رضا تقی پور (نفر دوم)، محسن بزرگ نسب (نفر اول)