مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پایش یک دوره تمرین تناوبی بر ...
عنوان پایش یک دوره تمرین تناوبی بر بیان پروتئینهای ، و گالکتین-3 در بافت قلب موشهای مبتال به آسم
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها CAM, VCAM and galectin
چکیده چکیده زمینه. آسم یک بیماری ناهمگن است که فر آیندهای التهابی این بیماری در پاتوفیزیولوژی آترواسکلروز و اختالل عملکرد اندوتلیال نقش دارند و سبب افزایش شیوع بیماری قلبی عروقی میشوند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر 3 هفته تمرین تناوبی بر برخی از عوامل موثر در روند آترواسکلروز در قلب موشهای آسمی طراحی گردید. روش کار. در این مطالعه تجربی 01 سر موش صحرایی بهطور تصادفی به 4 گروه شم، آسم، آسم-تمرین تناوبی تقسیم شدند. مدل آسم با تزریق درون صفاقی یک میلیلیتر اووالبومین به مدت 2 هفته ایجاد شد و سپس موشهای گروه آسم-تمرین تناوبی طی 1 هفته به اجرای تمر ین پرداختند. در طول دوره پروتکل تمرینی، تزریق درون صفاقی اووالبومین دوبار در هفته به میزان یک میلیلیتر و قرار دادن آنها در داخل محفظهای شیشهای در معرض افشانه اوالبومین 1 درصد انجام گرفت. 01 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، موشها بیهوش شده و قلب آنها خارج شد. میزان بیان پروتئینهای ، و پروتئین گالکتین4 به ترتیب از روشهای ایمنوهیستوشیمی و وسترنبالت اندازهگیری شد. دادهها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در محیط با سطح معنیداری 11/1 =تجزیه و تحلیل شدند. یافته. میزان بیان )001/0( ،) =001/0 ) =و گالکتین-8( 001/0 ) =در قلب رتهای آسمی به طور معنیداری افزایش یافت؛ در حالی که تمرین تناوبی توانست بیان پروتئینهای )001/0،) = )001/0 ) =و گالکتین-4( 01/1 ) =را در گروه آسم-تمرین تناوبی نسبت به گروه آسم کاهش دهد. نتیجهگیری. به نظر میرسد که تمرین تناوبی برای پیشگیری از آترواسکلروز در بیماران مبتال به آسم موثر است.
پژوهشگران لیلی تاپاک (نفر چهارم)، معرفت سیاهکوهیان (نفر دوم)، معصومه نوبهار (نفر اول)، شادمهر میردار (نفر سوم)