مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر 1 و 2 جلسه تمرین ...
عنوان تاثیر 1 و 2 جلسه تمرین فزآینده در روز بر پاسخ زمانی فعالیت آنزیم های کبدی دختران فعال
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آسپارتات آمینوتران سفراز،آالنین آمینوتران سفراز، آلکالین ف سفاتاز،تمرین ورزشی فزآینده
چکیده چکیده زمینه و هدف: شدت، مدت و تکرار جلسات تمرین در روز می توانند آثار متفاوتی بر بروز آسیب های اکسایشی و سیستم ضد اکسایشی بدن داشته باشند. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر 1 و 2 جلسه تمرین فزآینده در روز بر فعالیت آنزیم های اسپارتاتآمینوترانسفراز )AST ،)آالنینآمینوترانسفراز )ALT )و آلکانینفسفاتاز )ALP )سرم دختران فعال بود. روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی 21 دانشجوی دختر تربیتبدنی بهطورتصادفی )1 نفر( به دو گروه تمرینی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه کنترل از شرکت در هرگونه فعالیت ورزشی، در طی یک هفته منع شد. اولین گروه تمرینی 1 جلسه در روز تمرین کردند، در حالی که دومین گروه تمرینی 2 جلسه در روز )هر دو به مدت 1 روز( تمرین کردند. تمرین شامل دویدن بر روی نوارگردان باسرعت اولیه / تا 0 کیلومتر برساعت بود. پس از 3 دقیقه،1 دقیقه استراحت به صورت فعال )با سرعت 3 کیلومتر بر ساعت( اجرا گردید. سپس 2 کیلومتر بر ساعت بر سرعت قبلی افزوده شده و فعالیت تا حد واماندگی ادامه یافت. به منظور سنجش متغیرهای بیوشیمیایی، خون وریدی قبل از تمرین، بعد از روزهای 1 ،4 و 1 تمرینی و 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی جمع آوری گردید. نتایح با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر و آزمون تعقیبی LSD در سطح معنی داری 5655≤p استخراج گردید. یافتهها: در هر دو گروه تجربی، فعالیت AST و ALP در روزهای 1 ،4 و 1 تمرین افزایش معنیداری داشت )5655>p)؛ اما پس از 24 ساعت استراحت، مقادیر AST گروههای تجربی به سطح قبل از تمرین کاهش یافت. نتیجهگیری: نتایج دال بر آن است که جل سات تمرینی فزآینـده )با تکرار 1 یا 2 جلسـه در روز(، ممکـن است سطو آنزیمهای AST ،ALT و ALP سرم را افـزایش دهند، اما این تغییرات نامطلوب می تواند با در نظر گرفتن بازگشت به حالت اولیه مناسب، اصال شو
پژوهشگران زینب گرگین کرجی (نفر سوم)، معصومه نوبهار (نفر اول)، شادمهر میردار (نفر دوم)